Tak jako každý rok s příchodem nového roku přichází čas srovnání našich daňových povinností za uplynulý rok. Rok 2018 je sice za námi, ale ještě se s ním musíme vypořádat daňově. Většině zaměstnanců vyrovná daně zaměstnavatel, nicméně podnikatelé a někteří zaměstnanci si budou povinni vyřešit své daně sami, tzn. podat si své přiznání k dani z příjmů na finanční úřad.

Povinnosti související s tzv. solidární daní známe již z minulých let, avšak raději připomínáme, že všichni zaměstnanci, jejichž hrubý příjem v roce 2018 přesáhl částku 1 438 992 korun, jsou povinni podat přiznání k dani z příjmů. Limit pro uplatnění solidárního zvýšení daně se bude posuzovat za celý rok 2018, a nikoliv za jeho jednotlivé měsíce.

Změny, které oproti loňskému roku nastaly, nejsou nikterak zásadní, ale je potřeba si na ně dát pozor.

Pro rok 2018 platí opět odlišné daňové zvýhodnění na děti podle toho, zda se jedná o první, druhé, nebo třetí a další dítě. Oproti minulým letům se zvýšilo daňové zvýhodnění na první dítě o 1800 korun na 15 204 korun, u druhého dítěte může rodič uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 19 404 korun a u třetího a dalšího dítěte uplatní 24 204 korun.

Toto daňové zvýhodnění si v daňovém přiznání za rok 2018 mohou nově uplatnit všichni poplatníci, již k příjmům z podnikání nebo z nájmu uplatňují paušální výdaje. Zároveň se ale oproti loňskému roku snížila maximální výše výdajů, kterou lze takto z příjmů odečíst, o polovinu.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy došlo ke zvýšení dolní hranice příjmu pro vznik nároku na daňový bonus na 73 200 korun. Nově se pak v roce 2018 do těchto příjmů zahrnují pouze příjmy ze závislé činnosti a příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti.

I v roce 2018 si můžete uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, a to až do 12 200 Kč ročně za každé dítě. Zákon přesně definuje, co je předškolním zařízením:

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou

1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
2. mateřskou školou podle školského zákona.

Pokud jste v roce 2018 poprvé zaevidovali tržbu, kterou máte podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat, můžete si v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit slevu na evidenci tržeb ve výši maximálně 5000 korun.

Stejně jako v předešlých letech mohou poplatníci s příjmy pouze ze závislé činnosti (zaměstnání) vyplnit zjednodušený dvoustránkový formulář daňového přiznání, jenž umožňuje rychlejší a snadnější vyplnění. Letos, stejně jako v minulých letech, jsme tedy pro vás připravili jak návod pro vyplnění klasického čtyřstránkového přiznání, tak návod pro vyplnění tohoto zjednodušeného formuláře.

Připomínáme, že musíte oznámit finančnímu úřadu přijetí osvobozeného příjmu, který přesahuje pět milionů korun (např. příjmy z prodeje podílů ve společnostech, nemovitostí nebo cenných papírů). Oznámení musíte podat i v případě, že nemáte povinnost podat daňové přiznání, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy do 1. dubna 2019, nebo při spolupráci s daňovým poradcem do 1. července 2019. Pokud příjem finančnímu úřadu neoznámíte, hrozí vám pokuta ve výši 0,1 procenta z neoznámeného příjmu při splnění povinnosti dodatečně bez výzvy, 10 procent z příjmu při oznámení po výzvě a 15 procent z příjmu, pokud nedojde k oznámení ani na výzvu. Případně lze uložit i pokutu za neplnění povinností nepeněžité povahy (až do výše půl milionu korun). Oznámení není nutné činit v případě, že je možné dohledat veškeré oznamované údaje ve veřejných registrech, není tedy potřeba oznamovat např. osvobozené příjmy z prodeje nemovitostí, kdy se změna vlastnictví zapisuje do katastru.

V roce 2018 jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny pravidelně vyplácené důchody až do částky 439 200 korun (odpovídá měsíční penzi 36 600 korun).

Kdo se musí přiznat

Zákon stanoví, že daňové přiznání je povinen podat každý, kdo v uplynulém roce obdržel příjmy převyšující 15 tisíc korun, anebo i ten, jehož příjmy byly sice nižší, ale vykazuje ztrátu. Výjimka z této povinnosti se vztahuje na zaměstnance, kteří během roku 2018 pobírali příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele či od více zaměstnavatelů, ale postupně, a u všech z nich měli podepsáno tzv. Prohlášení poplatníka k dani a zároveň neměli jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující 6000 korun. Pokud však předmětný zaměstnanec dosáhl příjmu ze zaměstnání podléhajícího solidárnímu zvýšení daně, pak daňové přiznání musí podat, i pokud tyto podmínky byly v jeho případě splněny. Kdo povinnost podat přiznání nemá a rozhodne se tak učinit dobrovolně, tomu v tom nikdo bránit nebude.

Do uvedené částky 15 tisíc se nezapočítávají příjmy zdaněné v tuzemsku srážkovou daní, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně.

jarvis_5c62e931498e40fdfd84718e.jpeg
Ilustrace: Miloš Gašparec

Kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání

Většina zaměstnanců daňové přiznání nepodává, zpravidla jim totiž zaměstnavatel připravuje roční zúčtování daně.

Přiznání nepodávají také zaměstnanci pobírající pouze mzdu ze zahraničí, která je v Česku vyjmuta ze zdanění.

I přesto se však jako zaměstnanec můžete ocitnout v situaci, kdy budete muset přiznání podat, a to buď klasické čtyřstránkové, nebo nové dvoustránkové přiznání. Povinnost podat přiznání máte v následujících situacích:

 • Za rok 2018 jste dosáhli hrubé mzdy vyšší než 1 438 992 korun, a vaše příjmy jsou tedy předmětem solidárního zvýšení daně.
 • Nestihnete do 15. února u svého zaměstnavatele podepsat za uplynulý rok "Prohlášení poplatníka k dani".
 • Pracovali jste během roku postupně pro více zaměstnavatelů a u některého z nich jste nepodepsali "Prohlášení poplatníka k dani" (a jestliže jste u zaměstnavatele, kde jste neměli podepsáno "Prohlášení", pracovali na dohodu o provedení práce s měsíčním příjmem vyšším než 10 000 korun nebo dohodu o pracovní činnosti v rámci jiného zaměstnání s příjmem vyšším než 2500 korun měsíčně).
 • Pracovali jste během roku pro více zaměstnavatelů najednou (a pokud to bylo na dohodu o provedení práce u zaměstnavatele, kde jste neměli podepsáno "Prohlášení", odměna činila více než 10 000 korun měsíčně nebo v rámci jiného zaměstnání bez podepsaného "Prohlášení" s odměnou vyšší než 2500 korun).
 • V České republice jste považováni za daňového nerezidenta, měli jste pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky a chcete uplatňovat slevy na dani mimo slevy na poplatníka (třeba daňové zvýhodnění na dítě) nebo odčitatelné položky (úroky z hypotéky a další).
 • Dlužíte na dani nebo vám byl neoprávněně vyplacen daňový bonus a váš zaměstnavatel tuto skutečnost oznámil finančnímu úřadu a předal mu potřebné doklady.
 • Jako odčitatelnou položku si chcete uplatnit dar do zahraničí.

V těchto situacích vám bude stačit vyplnit pouze dvě strany daňového přiznání vždy za předpokladu, že nemáte jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání.

Naopak v těchto případech budete muset vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání:

 • Měli jste kromě platu nebo mzdy také další zdanitelné příjmy (například z podnikání, pronájmu, prodeje majetku/akcií a příležitostných činností), které jsou vyšší než 6 tisíc korun.
 • Mimo příjem od svého českého zaměstnavatele jste měli také příjmy od zaměstnavatele v cizině.
 • V České republice jste považováni za daňového nerezidenta, měli jste i příjmy ze zahraničí, ale měli jste více než 90 procent příjmů ze zdrojů na území České republiky a chcete uplatňovat slevy na dani kromě slevy na poplatníka (třeba daňové zvýhodnění na dítě) nebo odčitatelné položky (úroky z hypotéky a další).
 • Došlo u vás k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příspěvky zaměstnavatele na toto pojistné poskytnuté v období předchozích 10 let jako příjem ze závislé činnosti.

Kdy vyplňují ostatní

Jak je zmíněno výše, vyplňování daňového formuláře vás nemine ani tehdy, nacházíte-li se alespoň v jedné z následujících situací:

 • Váš roční příjem přesáhl 15 tisíc korun (před odečtením případných souvisejících výdajů).
 • Vykazujete daňovou ztrátu (kterou byste případně mohli odečítat v následujících letech).

Termíny pro podání přiznání

Daňové přiznání musíte podat do 1. dubna 2019.

Pokud je vám už nyní jasné, že tento termín nestihnete, máte dvě možnosti, jak dosáhnout prodloužení lhůty.

První možností je zplnomocnění daňového poradce − tím se vám lhůta posune z 1. dubna na 1. července 2019.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Celý článek si můžete zakoupit za 9 Kč.

Kupte zde

Druhou možností je, že o prodloužení lhůty sami požádáte. Finanční úřad na základě vaší žádosti může lhůtu prodloužit až o tři měsíce, ve většině případů tedy do 1. července.

Máte-li příjmy ze zahraničí, můžete získat žádostí další čtyři měsíce navíc − správce daně může prodloužit lhůtu až na deset měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Podat přiznání a zaplatit daň tak můžete až za deset měsíců od konce roku, většinou tedy až prvního listopadového dne. Se žádostí o prodloužení lhůty neotálejte. Žádost o prodloužení lhůty, stejně jako plnou moc udělenou daňovému poradci, musíte finančnímu úřadu předložit ještě před uplynutím zákonné lhůty, tedy do 1. dubna 2019.

K žádosti o prodloužení lhůty nezapomeňte připojit kolek v hodnotě 300 korun.

Těm z vás, kteří mají povinný audit, se lhůta pro podání přiznání automaticky prodlužuje až do 1. července, a nemusíte tedy ani zplnomocňovat daňového poradce, ani žádat o prodloužení.

Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Víte, že…

Předplatitelé mají i řadu dalších výhod

 • nezobrazují se jim reklamy
 • mohou odemknout obsah kamarádům
 • mohou prohlížet online archiv
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.