Formulář daňového přiznání je k dispozici v papírové podobě na každém finančním úřadu nebo územním pracovišti, v elektronické podobě si jej můžete zdarma stáhnout na internetu nejlépe na stránkách Finanční správy (odkaz naleznete níže v textu) pod číslem tiskopisu 25 5405. Vždy si však v zápatí první strany překontrolujte, zda máte aktuální verzi označenou jako vzor č. 25. K přiznání náleží i případné přílohy, nejčastěji příloha č. 1, 2 a 3.

Kromě našeho podrobného návodu vám při vyplnění přiznání mohou pomoci i oficiální pokyny (vzor č. 26, číslo tiskopisu 25 5405/1), které si společně s přiznáním a jeho přílohami můžete stáhnout na webových stránkách Finanční správy (https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2019&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01).

Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem, a to čitelně hůlkovým písmem. Řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně. Nebude-li vám vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů stačit, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte v části Přílohy DAP na řádku "Další přílohy výše neuvedené". Nevyplněné řádky a oddíly bez věcné náplně proškrtněte, a nemáte-li náplň pro celé přílohy (1 až 3), k přiznání je vůbec nepřikládejte.

jarvis_5c62e72c498e678d7af406c5.jpeg
Ilustrace: Miloš Gašparec

Měna a zaokrouhlování

Přiznání vyplňujte pouze v českých korunách. Máte-li i příjmy ze zahraničí, budete je muset přepočítat pomocí následujících kurzů.

Nevedete-li účetnictví, máte tři možnosti:

 • Buď použijte jednotný kurz stanovený pro rok 2018 oficiálním pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-40 (http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika/pokyny-d/casove-cleneni),
 • nebo kurzy vyhlášené Českou národní bankou (ČNB) v den, kdy jste daný příjem obdrželi nebo daný výdaj uskutečnili. Najdete je podle data na webových stránkách centrální banky v sekci Kurzy devizového trhu,
 • anebo pevný kurz, kterým se rozumí aktuální kurz ČNB k prvnímu dni období, po který kurz platí, třeba kurz prvního dne v týdnu, měsíci, čtvrtletí, roce.

Vedete-li účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené ČNB, které v účetnictví uplatňujete. Není-li kurz příslušné zahraniční měny vyhlášen, proveďte přepočet prostřednictvím jiné měny, jejíž kurz vyhlášen je, například prostřednictvím amerického dolaru či eura.

Přehled jednotných kurzů nejdůležitějších cizích měn

1 CAD = 16,74 CZK
1 EUR = 25,68 CZK
1 GBP = 28,98 CZK
1 CHF = 22,30 CZK
1 PLN = 6,02 CZK
100 RUB = 34,65 CZK
1 USD = 21,78 CZK
Zdroj: Generální finanční ředitelství

Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. Hodnoty ve sloupcích počítané v průběhu výpočtu daně uvádějte s přesností na dvě desetinná místa, přičemž zaokrouhlete až konečnou částku (postupné za­okrouhlování není přípustné).

Potřebné úvodní informace už víte a můžete se směle pustit do vyplňování formuláře.

Daňový formulář

Strana 1

Záhlaví

jarvis_5c62e725498e678d7af40667.jpeg
Zdroj: financnisprava.cz

Milovníci čísel si budou muset ještě chvíli počkat a kalkulačku nechat prozatím odloženou, protože první strana daňového přiznání je čistě informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních informací a k podrobné identifikaci poplatníka.

Do prvních dvou rámečků s názvem "Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu" a "Územnímu pracovišti v, ve, pro" napište název vašeho místně příslušného finančního úřadu sídlícího v krajském městě nebo v Praze a jeho územního pracoviště, kterému přiznání podáváte. Podívejte se na předchozí informace v části "Kde přiznání podat". Pro vyhledání správného územního pracoviště a finančního úřadu, pod který spadá, doporučujeme využít webové stránky Finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/vyhledavani-up), kde do kolonky sídlo plátce daně uvedete obec, kde máte trvalý pobyt.

Řádek 01

Pokud máte daňové identifikační číslo neboli DIČ, které vám bylo přiděleno finančním úřadem osvědčením o registraci, vepište jej do řádku 1. Pokud DIČ nemáte, toto pole nevyplňujte.

Řádek 02

Na řádek 2 vyplňte vaše rodné číslo i s lomítkem. Máte-li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte poslední políčko nevyplněné. Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte vaše datum narození např. ve formátu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 12. dubna 1979 napíše 790412/0000.

Řádek 03

V řádku 3 křížkem označte, zda podáváte řádné, opravné či dodatečné daňové přiznání. Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první v řadě za příslušné zdaňovací období (více viz část "Termíny pro podání přiznání").

O dodatečné přiznání se bude jednat tehdy, když budete údaje v již podaném přiznání opravovat, protože zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší/nižší nebo daňová ztráta nižší/vyšší, ale lhůta pro podání řádného přiznání již uplynula. V takovém případě musíte do formuláře přiznání rovněž uvést datum, kdy jste zjistili důvody pro podání dodatečného přiznání. Toto datum je důležité pro určení lhůty, dokdy je třeba dodatečné přiznání podat. V případě zvýšení vaší daňové povinnosti, respektive snížení daňové ztráty, máte povinnost přiznání podat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jste důvody pro podání zjistili. Finanční úřad tak právě na základě tohoto data může poznat, zda jste dodatečné přiznání podali včas.

Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno před uplynutím lhůty pro podání řádného nebo do­datečného přiznání, ale není podáno jako první. Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném nebo dodatečném přiznání ještě opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula. V tomto případě budete mít vždy zaškrtnutá dvě políčka, a to "opravné" a k tomu buď "řádné", anebo "dodatečné" podle toho, které přiznání opravujete. Jak opravné, tak dodatečné přiznání vyplňujte kompletně, tzn. vyplňte všechny řádky, pro něž máte náležitý obsah, a to v celých hodnotách (nikoli jen rozdíly).

Řádek 04

Řádek 4 společně se související kolonkou "Datum" se obvykle vůbec nevyplňuje.

Zabývat se jím budete muset pouze v následujících situacích, kdy je třeba podat přiznání do níže zmíněných lhůt:

A − do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku,

B − do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy,

G − v případě insolvence − za předcházející zdaňovací období, pokud přiznání nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula,

I − do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti, a za předchá­zející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání dosud neuplynula,

N − do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, přičemž povinnost plní osoba spravující pozůstalost,

O − do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy, přičemž povinnost plní likvidační správce.

Řádek 05

V řádku 5 označte křížkem, zda za vás daňové přiznání podává daňový poradce. Pro účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 1. července 2019 je nezbytné, aby plná moc pro vašeho daňového poradce byla do 1. dubna 2019 uložena na kterékoli podatelně místně příslušného finančního úřadu či, jak bylo opětovně připuštěno ze strany Finanční správy, podána k poštovní přepravě či podána osobně na jakémkoli finančním úřadu.

Řádek 05a

V řádku 5a křížkem zaškrtněte, zda máte povinnost ověřovat vaši účetní závěrku auditorem.

Pod nadpisem přiznání je kolonka, do které vepište, za které zdaňovací období daňové přiznání podáváte.

Pokud je podáváte za loňský kalendářní rok, uveďte pouze číslo 2018.

Jestliže jste vyplnili řádek 4, pravděpodobně využijete spíše dvě kolonky "od−do", kde uvedete, za jakou část zdaňovacího období (kalendářního roku) přiznání podáváte.


1. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi

Řádky 06 až 30

jarvis_5c62e726498e678d7af4066b.jpeg
Zdroj: financnisprava.cz

V 1. oddílu přiznání uveďte do řádků 6 až 11 svoje osobní údaje. Číslo pasu vyplňujte pouze, pokud jste českým daňovým nerezidentem (viz vysvětlení u řádku 29). Do řádků 12 až 18 napište svou aktuální adresu, tj. adresu vašeho bydliště či trvalého pobytu v den podání daňového přiznání, popř. také aktuální kontaktní údaje.

Kolonky 19 až 22 se vyplňují pouze v případě, pokud by vaše adresa k poslednímu dni zdaňovacího období, za které daňové přiznání podáváte, byla odlišná od adresy v den podání přiznání. Např. pokud jste se přestěhovali a došlo tím ke změně vašeho trvalého bydliště.

Řádky 23 až 28 vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dní v roce.

Řádek 29 a 29a vyplníte pouze tehdy, jste-li daňovým nerezidentem. Jde o poplatníky, kteří se na území České republiky zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnosti ukazují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat − s výjimkou studentů a osob, které se v Česku léčí. Ti jsou totiž považováni za české daňové nerezidenty i v případě, že se na území České republiky zdržují více než 183 dnů v kalendářním roce, ale za účelem studia nebo léčení.

V tomto případě napište kód státu, ve kterém jste daňovým rezidentem, což je stát, kde daníte své celosvětové příjmy.

Seznam kódů států naleznete například na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/seznam-kodu-statu).

Do řádku 29a pak vyplňte v českých korunách výši svých celosvětových příjmů, tj. jak českých, tak zahraničních. Finanční úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odečitatelné položky a slevy na dani.

řádku 30 zaškrtněte, zda u vás existuje spojení s nějakou zahraniční osobou, tedy osobou s bydlištěm (v případě fyzické osoby) nebo sídlem (v případě právnické osoby) mimo území České republiky.

Máte-li tedy například přímý či nepřímý podíl v zahraniční společnosti dosahující alespoň čtvrtiny na základním kapitálu či hlasovacích právech nebo se podílíte na vedení zahraniční společnosti, zaškrtněte či uveďte v tomto políčku "ano".

jarvis_5c62e72c498e678d7af406c9.jpeg
Ilustrace: Miloš Gašparec

Jak přiznávat aneb Navigace podle typu příjmů

V této části přiznání o dalším postupu rozhodne to, kolika různých druhů příjmů jste v roce 2018 dosáhli. Pokud jich máte více, budete se v rámci formuláře přesouvat do té doby, než je všechny do přiznání uvedete. Pomůže vám s tím následující rozcestník a poté i pokyny uvedené na konci jednotlivých bodů:

Začátek (řádek 31)
Druhy příjmů

ROZCESTNÍK

 • Máte příjem ze závislé činnosti?

ANO − přejděte na BOD 1

NE − pokračujte dále

 • Máte příjem z podnikání (ze živnosti, autorských honorářů, z jiného podnikání)?

ANO − přejděte na BOD 2

NE − pokračujte dále

 • Máte úrokové příjmy ze směnky, podnikatelského účtu, bankovního účtu v zahraničí, z poskytnutých úvěrů a půjček či příjmy z úroků z prodlení?

ANO − přejděte na BOD 3

NE − pokračujte dále

 • Máte příjem z nájmu nemovitostí nebo z dlouhodobého nájmu movitého majetku?

ANO − přejděte na BOD 4

NE − pokračujte dále

 • Máte jiný příjem, který nespadá do výše uvedených kategorií?

ANO − přejděte na BOD 5

NE − přejděte na BOD 6


BOD 1
Příjmy ze zaměstnání

Přesuňte se ve formuláři na:

2. ODDÍL
Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)

jarvis_5c62e726498e678d7af4066f.jpeg
Zdroj: financnisprava.cz

Řádek 31

Uveďte součet příjmů neboli hrubých mezd od všech zaměstnavatelů za uplynulý rok, které jste obdrželi do 31. ledna 2019. Na tento řádek patří i příjmy, které se vztahovaly k předchozím obdobím, ale byly vyplaceny až v roce 2018. Údaje o svých příjmech můžete zjistit například z "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2018" (dále jen "Potvrzení"), které vám na požádání, zpravidla však automaticky, vystaví váš zaměstnavatel. Budete-li chtít zahrnout do daňového přiznání i příjmy z dohody o provedení práce nebo jiné příjmy ze zaměstnání zdaněné konečnou srážkovou daní (platí pouze pro rezidenty ČR, EU nebo některého ze států tvořících EHP), připravte si také "Potvrzení o zdanitelných příjmech plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů za kalendářní měsíce…" (dále jen "Potvrzení o sražené dani"). Oba formuláře jsou dostupné také na stránkách Finanční správy (https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/novinky/2017/financni-sprava-zverejnuje-nove-tiskopis-8838) a jedná se o tiskopis 25 5460, vzor č. 26 (Potvrzení), a tiskopis 25 5460/A, vzor č. 5 (Potvrzení o sražené dani). Na řádku 31 daňového přiznání by se měl objevit součet řádků 2, 4 a 5 z Potvrzení od všech vašich zaměstnavatelů a součet řádků 2 ze všech Potvrzení o sražené dani.

Řádek 32

Z Potvrzení od vašeho zaměstnavatele, popřípadě zaměstnavatelů, vyčtete také informaci o povinném pojistném, kterou uvedete na řádek 32. Jde o celkovou částku pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které za vás váš zaměstnavatel za uplynulý rok odvedl a které je v Potvrzení uvedené na řádcích 6 a 7, popř. v Potvrzení o sražené dani na řádku 3.

Pokud nemáte příjmy ze zahraničí, přejděte dále rovnou k řádku 34 a následně 36, řádky 33 a 35 nevyplňujte.

Řádek 34

Na tomto řádku pouze sečtěte řádky 31 a 32. Tato částka by se měla rovnat součtu řádků 8 ze všech Potvrzení a řádku 2 a 3 ze všech Potvrzení o sražené dani. Stejnou částku pak vyplníte na řádku 36 (viz BOD 6).

A jestliže nemáte příjmy ze zahraničí, tím máte tuto část přiznání hotovou.

Máte-li příjmy ze zahraničí, musíte navíc použít ještě následující postup:

Mzdu za práci v zahraničí do přiznání uveďte pouze tehdy, jestliže jste v České republice daňovým rezidentem. Jedině tak ji zde zdaníte, a proto i uvedete do daňového přiznání.

Za rezidenta vás bude český stát považovat vždy, když se na jeho území zdržíte déle než 183 dní v roce nebo když zde budete mít stálý byt, u něhož okolnosti ukazují na váš úmysl se v něm trvale zdržovat. Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi k dispozici pro jeho potřeby, a to vlastní i pronajatý. A úmysl poplatníka zdržovat se ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k jeho osobnímu a rodinnému stavu − tj. žije-li v něm s rodinnými příslušníky nebo jeho bydlení zde má vazbu na jeho ekonomické aktivity, ať už podnikání, nebo zaměstnání.

Pokud vás za daňového rezidenta považuje podle domácí legislativy nejen Česká republika, ale také jiný stát, vaše rezidentství v Česku může změnit ještě smlouva o zamezení dvojímu zdanění s tímto jiným státem, která zpravidla ve svém článku 4 stanoví podmínky pro určení daňového rezidentství. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv).

Pokud jste českým daňovým rezidentem a pobíráte mzdu i v zahraničí, vezměte její roční úhrn v hrubé výši (tedy nesnížený o zahraniční daň a případné odčitatelné položky) a uveďte ji na řádek 31 v korunách spolu s příjmy od zaměstnavatelů v České republice (viz výše). Přepočet proveďte dle instrukcí uvedených výše v části "Měna a zaokrouhlování".

Pokud za vás váš zahraniční zaměstnavatel odváděl pojistné v České republice, uveďte částku tohoto pojistného na řádek 32. Pokud pojistné odváděno nebylo, uveďte na řádek 32 fiktivní pojistné, které by váš zahraniční zaměstnavatel odvedl, pokud by se jednalo o zaměstnání v tuzemsku. Zaměstnavatel platí pojistné na sociální zabezpečení ve výši 25 procent a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 9 procent hrubých mezd. Při výpočtu je třeba zohlednit maximální vyměřovací základ pro sociální zabezpečení (1 438 992 korun). Z částky hrubých mezd přesahující u jednotlivých zaměstnavatelů tento limit už se pojistné na sociální zabezpečení v roce 2018 neplatí.

Další postup při vyplňování přiznání bude záviset na tom, v jakém státě jste své zaměstnávání vykonávali:

1. Ve státě, s nímž Česko neuzavřelo smlouvu o zamezení dvojímu zdanění: přejděte na řádek 33 a uveďte do něj daň, kterou jste ve státě zaměstnání odvedli. Dále vyplňte řádek 34 (tzn. sečtěte řádek 31 a 32 a odečtěte řádek 33).

2. Ve státě, s nímž Česká republika tuto smlouvu uzavřela: z příslušné smlouvy si zjistěte (zpravidla v článcích 22 nebo 23), která z metod zamezení dvojímu zdanění se bude na vaši zahraniční mzdu aplikovat.

 • V případě příjmů ze závislé činnosti se nejčastěji aplikuje metoda zápočtu odvedené daně v zahraničí oproti dani v České republice, jejíž použití vede k nutnosti vyplnit kromě 2. oddílu přiznání rovněž i Přílohu č. 3 (více viz BOD 9a Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění, jež opět naleznete na stránkách Finanční správy (https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2019&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01), pod čísly tiskopisů 25 5405/P3 a 25 5405b.
 • Druhou možností je metoda vynětí, v jejímž případě byste o hodnotu vyňatého příjmu snížili řádek 36 (viz BOD 6), a to včetně skutečného či fiktivního pojistného odvedeného z tohoto příjmu v České republice, které jste uvedli na řádku 32, a vypočtenou částku uvedli do řádku 36a. Příloha č. 3 se v tomto případě nevyplňuje, Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění však ano.

I když mezinárodní smlouva říká, že se má použít metoda zápočtu daně, stále ještě máte možnost využít metodu vynětí. Umožňuje to přímo český zákon o daních z příjmů. Podmínkou je, že vaším zaměstnavatelem bude zahraniční společnost nebo stálá provozovna vašeho tuzemského zaměstnavatele v zahraničí a vaše příjmy v zahraničí byly zdaněny (i kdyby vám třeba tamější daň vyšla nulová).

Metoda vynětí je výhodná zejména v případech, kdy bude daň odvedená v zahraničí nižší, než by byla daň odvedená v tuzemsku.

Řádek 35

Na závěr nezapomeňte na řádek 35 uvést úhrn svých zahraničních příjmů, z nichž nebyly v České republice uhrazeny zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, zvýšený o skutečné či "fiktivní" tuzemské pojistné, případně také snížený o daň zaplacenou z vašich příjmů ve státě, s nímž Česko neuzavřelo smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

Tento řádek poslouží pro výpočet vašich případných záloh na daň.

Příjmy jen ze zaměstnání

 • Pan Nesvadba je celý rok zaměstnaný v tuzemsku, žije zde spolu se svou manželkou.
 • V měsících červenec a srpen pracoval brigádně i na Slovensku, kde si za tuto dobu vydělal 1500 eur hrubého, slovenská daň činila 285 eur. Pojistné z tohoto příjmu nebylo v České republice odvedeno.
 • Z tuzemského potvrzení o příjmech za rok 2018 vyplývá následující:
 • úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků − 420 000 korun,
 • úhrn povinného pojistného ze zúčtovaných příjmů − 142 800 korun,
 • základ daně − 562 800 korun,
 • záloha na daň z příjmů − 84 600 korun.
 • Vzhledem k tomu, že pan Nesvadba celý rok žije v České republice, bude zde považován za daňového rezidenta a bude zde muset zdanit své celosvětové příjmy.
 • Na řádek 31 proto uvede součet tuzemské roční hrubé mzdy a slovenské mzdy, tj. 420 000 + 38 520 (tzn. 1500 eur, přepočtených jednotným kurzem stanoveným vyhláškou Generálního finančního ředitelství 25,68 CZK/EUR), výsledek 458 520.
 • Na řádek 32 uvede částku v tuzemsku odvedeného pojistného, tj. 142 800 korun, a zvýší ji o fiktivní pojistné ze svých slovenských příjmů, tedy 13 097 korun (zaokrouhleno na celé koruny nahoru), jež vypočetl jako 34 procent (25 plus 9) z hrubé mzdy ve výši 38 520 korun.
 • Poté vyplní řádek 34, kde uvede součet předešlých řádků, tj. vepíše hodnotu 614 417 korun.
 • Jako poslední uvede na řádek 35 součet slovenské hrubé mzdy a fiktivního pojistného ze slovenských příjmů, tedy 51 617 korun, který bude sloužit pro účely výpočtu zálohy na daň.
 • Podle česko-slovenské smlouvy o zamezení dvojímu zdanění bude slovenská daň započtena na daň v tuzemsku.
 • Důmyslný pan Nesvadba si spočítá, že pro něj bude výhodnější, když zvolí metodu vynětí, neboť tuzemská daň bude i přes nižší sazbu, v důsledku navýšení základu daně o fiktivní pojistné, vyšší než na Slovensku.
 • Pan Nesvadba proto o slovenské příjmy zvýšené o fiktivní pojistné sníží řádek 36, výslednou částku uvede na řádku 36a, a tím dojde k jejich vynětí ze zdanění v tuzemsku.
jarvis_5c62e72d498e678d7af4072d.jpeg
Ilustrace: Miloš Gašparec

Kam se nyní v přiznání posunout:

 • Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?

ANO − pak se vraťte na Začátek

NE − pak přejděte na BOD 6


BOD 2
Příjmy z podnikání

Přesuňte se ve formuláři na:

Příloha č. 1

Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)

jarvis_5c62e726498e678d7af40673.jpeg
Zdroj: financnisprava.cz

Informace o svých příjmech z podnikání uvedete v rámci přiznání do Přílohy č. 1 (dále jen příloha), a to včetně příjmů ze zahraničí.

Formulář přílohy získáte spolu s formulářem přiznání buď na internetových stránkách Finanční správy (https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2019&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405/P1, nebo v papírové podobě na finančním úřadu a jeho územních pracovištích.

Nejčastěji se do přílohy uvádějí příjmy:

 • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • ze živnosti,
 • z podnikání podle zvláštních zákonů (například lékaři, advokáti, daňoví poradci),
 • z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
 • z autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému,
 • z nezávislého povolání (např. hudebníci, herci),
 • z činnosti znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů,
 • z činnosti insolvenčního správce,
 • z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Pokud máte podíl ve veřejné obchodní společnosti nebo jste komplementářem komanditní společnosti, svoji část zisku firmy zdaníte také v této části přiznání.

Hned v úvodu přílohy zaškrtněte, zda vedete účetnictví, daňovou evidenci, nebo zda uplatňujete výdaje procentem z příjmů.

V přiznání za rok 2018 platí tyto sazby výdajových paušálů:

a) 80 procent u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů ze živností řemeslných, nejvýše však do částky 800 000 korun,

b) 60 procent u příjmů z jiných živností než řemeslných, nejvýše do částky 600 000 korun,

c) 40 procent u ostatních příjmů, nejvýše však do částky 400 000 korun,

d) 30 procent u příjmů z pronájmu obchodního majetku, nejvýše však do částky 300 000 korun (viz tab. 2).

Přiznáváte-li podíl na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář komanditní společnosti, musíte vždy vycházet ze skutečných nákladů a výnosů společnosti, upravených o položky zvyšující a snižující základ daně. Paušální výdaje v tomto případě použít nelze. Jste-li činorodí a máte více druhů podnikatelských aktivit, nezapomeňte, že metody uplatňování výdajů nelze kombinovat. To znamená, že pokud si zvolíte uplatňování výdajů paušálem u jedné z činností, nemůžete u dalších zvolit uplatňování výdajů ve skutečné výši. Volba uplatňování výdajů platí pro celou samostatně výdělečnou činnost. Výjimkou jsou pouze případy, kdy rozhodnutí o výdajích "přebíráte". To se děje například u příjmů spolupracující osoby nebo při podílu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti.

Tab. 2: Výdajový paušál v roce 2018

Druh činnosti 2018
Soukromí zemědělci 80% (max. 800 tis.)
Řemeslníci 80% (max. 800 tis.)
Živnostníci (jiní než řemeslníci) 60% (max. 600 tis.)
Ostatní (lékaři, advokáti, herci, spisovatelé, znalci, tlumočníci apod.) 40% (max. 400 tis.)
Pronájem obchodního majetku 30% (max. 300 tis.)
Zdroj: Mazars

Pokud máte i příjmy z podnikatelských aktivit v zahraničí, které v příslušné zemi podléhají zdanění, a v úvodu přiznání jste nevyplnili políčka 29 a 29a, protože jste v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte tyto příjmy do přiznání uvést také.

V přiznání a příloze doplníte tedy nejen příjmy a výdaje související s vašimi podnikatelskými aktivitami v tuzemsku, ale také obdobné údaje (vypočtené podle tuzemských pravidel) související s vaším podnikáním v zahraničí. Přepočet na české koruny proveďte podle pravidel uvedených v bodu "Měna a zaokrouhlování".

Budete si muset dále vzít k ruce příslušnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, uzavřenou mezi Českou republikou a zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.

V příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla články 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.

V případě, že smlouva určuje použití metody vynětí, nezapomeňte, že o případnou ztrátu z vašeho zahraničního podnikání musíte na řádku 105 zvýšit základ daně.

Budete-li aplikovat metodu zápočtu, budete muset navíc vyplnit rovněž Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz BOD 9). V obou případech každopádně budete muset vyplnit i Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění pak naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv).

Řádky 101 až 104

jarvis_5c62e726498e678d7af40677.jpeg
Zdroj: financnisprava.cz

V prvé části přílohy se uvádějí souhrnné hodnoty. Podrobnosti k těmto hodnotám musíte uvést ve druhé části přílohy, označené jako "Doplňující údaje".

Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 101, 102 a 103 a začněte vyplňovat první část přílohy až na řádku 104.

Zde uveďte hospodářský výsledek, který převezmete z účetnictví. Nezapomeňte v tomto případě k přiznání přiložit také vaši účetní závěrku. Vy, kteří účetnictví nevedete, začněte řádkem 101, na který vyplňte celkovou výši příjmů obdržených v roce 2018. Na řádek 102 zapište celkové výdaje z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti vynaložené v roce 2018. Pokud uplatňujete paušální výdaje, je údaj na řádku 102 vypočten z částky na řádku 101 příslušným procentem.

Na řádku 104 se pak vypočte rozdíl mezi řádky 101 a 102. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představuje ztrátu z podnikání.

Některé příjmy související s vaším podnikáním však do této části přiznání nepatří. Příkladem jsou úroky z podnikatelského účtu nebo úroky a poplatky z prodlení. Tyto příjmy je třeba zdanit jako příjmy z kapitálového majetku (více viz BOD 3 "Kapitálové příjmy").

Pokud je tedy nedopatřením zahrnete již do údaje na řádku 101 (popřípadě 104), je třeba je později na řádku 106 vyloučit a uvést v základu daně z kapitálového majetku na řádku 38.

Než přejdete k vyplňování řádků 105 a 106, vyplňte ještě oddíly A až D v části přílohy "Doplňující údaje", kde uveďte informace o vašem podnikání.

Pokud vedete účetnictví, vyplníte v oddíle A hodnotu ročního čistého obratu, vypočteného jako výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti.

Dále zde vyčíslete hodnotu uplatněných daňových odpisů v daném zdaňovacím období a kolik z této hodnoty tvoří odpisy nemovitého majetku.

Oddíl B již musí vyplnit všichni, bez ohledu na to, zda vedou účetnictví, nebo ne. Zde je nutné uvést údaje o převažující činnosti, tedy činnosti, ze které jste dosahovali v daném roce nejvyšších příjmů. Pokud jste provozovali více činností, uveďte podrobné údaje na dalších řádcích také k ostatním činnostem.

Oddíl C druhé části přílohy budete muset vyplnit, pokud v daném zdaňovacím období zahajujete, přerušujete, ukončujete nebo obnovujete činnost.

V takovém případě uvedete do oddílu C datum této skutečnosti. Údaje o skutečnostech, které nastaly v předchozích letech, se zde neuvádějí. Jestliže podnikáte již několik let a k žádné změně u vás nedošlo, nechte tento oddíl prázdný.

Poplatníci vedoucí daňovou evidenci jsou také povinni uvést v oddílu D údaje o svém obchodním majetku na počátku a na konci zdaňovacího období.

Povinné jsou údaje o výši hmotného majetku (v zůstatkové hodnotě po odečtení uplatněných odpisů), dále hodnota zásob, hodnota pohledávek včetně poskytnutých úvěrů a půjček, hodnota závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, hodnota vytvořených rezerv a suma mezd vyplacených zaměstnancům ve zdaňovacím období.

K nepovinným údajům patří hod­nota peněžních prostředků v hotovosti, peněžních prostředků na bankovních účtech a zůstatková hodnota ostatního majetku (majetku jinde neuvedeného).

jarvis_5c62e72d498e678d7af40840.jpeg
Ilustrace: Miloš Gašparec

Řádky 105 až 106

Nyní se vraťte do první části přílohy a pokračujte na řádcích 105 a 106, kde uvedete částky snižující a zvyšující základ daně.

Položky, které zvyšují základ daně

 • Závazek, který zanikl jinak než jeho splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního předpisu; toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí.
 • Neuhrazený závazek, od jehož splatnosti uplynulo 36 měsíců; toto ustanovení se přitom týká pouze těch závazků, které bylo možno uplatnit do výdajů bez ohledu na jejich úhradu.
 • Částky neoprávněně zkracující příjmy, mezi něž patří například nepeněžní příjmy nebo prominuté pohledávky u poplatníků nevedoucích účetnictví.
 • Daňově neuznatelné náklady uvedené především v § 25 zákona o daních z příjmů; mezi ně patří např. výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně, výdaje nad limity stanovené zákonem, výdaje na reprezentaci, občerstvení a dary nebo výdaje na osobní spotřebu poplatníka.
 • Výdaje uplatněné v předchozích letech, pokud došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznatelnost.
 • Výdaje, jež souvisely s předchozím obdobím, a proto jste je uplatnili ve vašem minulém přiznání, a až letos se vám objevily v účetnictví.
 • U zaměstnavatele, který vede účetnictví, částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které srazil, ale neodvedl do konce ledna 2019.
 • Přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, pokud byly položkou snižující základ daně v předchozích letech − u poplatníka, který vede účetnictví.
 • U poplatníka, který nevede účetnictví, částku zrušené zákonné rezervy (dříve uplatněné jako daňově uznatelný náklad).
 • Částka ve výši zrušené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.
 • V souvislosti s ukončením nebo přerušením vašeho podnikání, pokud nevedete účetnictví, například hodnota nespotřebovaných zásob a hodnota pohledávek.

Položky, které snižují základ daně

 • Neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů − u poplatníka, který vede účetnictví.
 • Částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, o které byl zvýšen základ daně v minulém zdaňovacím období, došlo-li k jejich odvedení − u poplatníka, který vede účetnictví.
 • Výdaje, které jsou daňově uznatelné, jen pokud byly zaplaceny (smluvní pokuty), dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek hospodaření.
 • Částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, nebo částky nezahrnuté do výdajů, které mohou být daňově uznatelné jako např. odpisy nebo tvorba rezerv u poplatníků vedoucích daňovou evidenci.
 • Závazek nebo jeho část zaniklá splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.
 • Dividendy nebo jiné příjmy, které již byly zdaněny srážkovou daní.
 • Příjem zdaněný v předchozích zdaňovacích obdobích.
 • Zaúčtované příjmy související s výdaji neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů.
 • Hodnota některých neuhrazených závazků v souvislosti s ukončením nebo přerušením podnikání u poplatníka, který nevede účetnictví.
 • Částka ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

Celkové hodnoty uvedené na řádcích 105 a 106 je zároveň třeba upřesnit v oddílu E druhé části přílohy.

jarvis_5c62e727498e678d7af4067b.jpeg
Zdroj: financnisprava.cz

Pokud podnikáte v rámci společnosti, která není právnickou osobou (dříve sdružení bez právní subjektivity), zahrňte vaše příjmy a výdaje z této aktivity do řádků 101 a 102 (popř. do řádku 104, pokud vedete účetnictví). Bližší informace o společnosti pak rozveďte v oddílu F části přílohy.

jarvis_5c62e727498e678d7af40680.jpeg
Zdroj: financnisprava.cz

Jako společník společnosti si ohlídejte, jestli někomu z ostatních společníků nevznikla v závěru roku povinnost vést účetnictví. Pak totiž tato povinnost vzniká automaticky i vám.

Zároveň je třeba vzít v úvahu, že paušální výdaje můžete v tomto případě uplatnit pouze tehdy, když si společníci rozdělují příjmy a výdaje rovným dílem (tedy stejný díl příjmů a stejný díl výdajů).

Řádky 107−108

Pokud příjmů z podnikání dosahujete za spolupráce manžela/manželky nebo osob, se kterými žijete ve společné domácnosti, můžete na tyto osoby rozdělit část příjmů a výdajů.

Pokud se tedy rozhodnete příjmy a výdaje na spolupracující osoby (včetně členů rodiny podílejících se na provozu rodinného závodu) rozdělit, uveďte je na řádky 107 nebo 108, podle toho, zda rozdělujete zisk, nebo ztrátu.

Přitom nezapomeňte, že výše podílů na společných příjmech a výdajích musí být stejná. V oddílu G druhé části přílohy dále uveďte osobní údaje o spolupracujících osobách, na které příjmy a výdaje rozdělujete.

jarvis_5c62e727498e678d7af40684.jpeg
Zdroj: financnisprava.cz

Při rozdělení příjmu z podnikání na spolupracující manželku/manžela mějte na paměti, že přidělovaný podíl příjmů nesmí činit více než 50 procent.

Po snížení o příslušné výdaje smí činit nejvýše 540 tisíc korun při spolupráci po celé zdaňovací období, jinak 45 tisíc korun za každý započatý měsíc spolupráce.

V případě spolupráce ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem nebo členů rodiny podílejících se na provozu rodinného závodu se příjmy dosažené při podnikání rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 procent. Zisk připadající v úhrnu na spolupracující osoby může činit nejvýše 180 tisíc korun při spolupráci po celé zdaňovací období, jinak 15 tisíc korun za každý i započatý měsíc spolupráce. Pamatujte přitom, že podíl, který přidělíte spolupracující osobě, nemusí odpovídat míře její skutečné spolupráce, a že příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky. Neopo­meňte také to, že osoba, na kterou přerozdělíte příjmy, bude povinna podat daňové přiznání a platit pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pokud přerozdělíte příjmy na své dítě, nebudete na ně moci uplatnit daňové zvýhodnění. Stejně tak nemůžete uplatnit slevu na dani na manželku/manžela, pokud na ně přerozdělíte část svého základu daně z podnikání. Pro úplnost uvádíme, že na spolupracující osobu nelze přerozdělit podíl na zisku společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti.

Řádky 109−111

Řádky 109 a 110 budete vyplňovat, pokud jste spolupracující osobou (nebo členem rodinného závodu) vy a někdo jiný na vás přerozdělí část svých příjmů a výdajů. Výše uvedená pravidla pro rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu platí i zde. V tomto případě v oddílu H druhé části přílohy uvedete osobní údaje o osobě, která na vás příjmy a výdaje rozděluje.

jarvis_5c62e727498e678d7af40688.jpeg
Zdroj: financnisprava.cz

Řádek 111 je neobsazený, můžete jej s klidem přeskočit.

Řádek 112

Řádek 112 použijete, pokud jste dosáhli podílu na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář komanditní společnosti. V tomto případě nezapomeňte v oddílu I druhé části přílohy uvést DIČ veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, ve které máte podíl, a zároveň s tím i výši tohoto podílu.

jarvis_5c62e728498e678d7af4068c.jpeg
Zdroj: financnisprava.cz
Daňové přiznání - praktický průvodce, jak vyplnit formulář řádek po řádku

Celý článek si můžete zakoupit za 9 Kč.

Kupte zde

Řádek 113

Řádek 113 je součtovým řádkem dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Vyčíslíte jej sečtením řádků 104, 105, 108, 109 a 112 a odečtením řádků 106, 107, 110 a 111.

A ještě poslední poznámku, než úplně opustíte tento druh příjmů: nezapomeňte, že k příjmům z podnikání se vážou také povinnosti v sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění.

Řádek 114

V případě, že jste v roce 2018 obdrže­li příjmy z podnikání, které byly zdaněny v zahraničí a v České republice budou v souladu s příslušnou dohodou o zamezení dvojímu zdanění vyňaty ze zdanění, pak do řádku 114 vyplňte rozdíl mezi celkovým dílčím základem daně z příjmů z podnikání uvedeným na řádku 113 a úhrnem vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí.

Jak na příjmy z podnikání

 • Pan Bartůšek a jeho manželka podnikají.
 • Pan Bartůšek dosáhl v roce 2018 ze své řemeslné živnosti příjmů ve výši 1 800 000 korun. Výdaje činily 450 000 korun.
 • Dále pan Bartůšek působil ve společnosti (dříve sdružení) řemeslníků, jehož prostřednictvím dosáhl v roce 2018 příjmů ve výši 500 tisíc korun. Výdaje připadající na pana Bartůška činí 10 tisíc korun. Příjmy i výdaje uplatňují společníci společnosti (dříve účastníci sdružení) rovným dílem.
 • Pan Bartůšek také pomáhá s podnikáním své manželce, která na něj jako na spolupracující osobu převede za rok 2018 příjmy ve výši 50 tisíc korun a výdaje ve výši 30 tisíc korun.
 • Pan Bartůšek uplatňoval v minulých letech výdaje paušálem a letos řeší, zda se mu vzhledem ke snížení limitu pro uplatnění paušálu nevyplatí uplatnit skutečné výdaje.

  Chcete číst dál?

  Ještě na vás čeká 60 % článku.

  První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

  S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
  Nebo
  Proč ji potřebujeme?

  Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

  Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

  Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

  Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

  Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

  Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

  Platba kartou

  Rychlá online platba

  Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
  Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.