Zaměstnanci, kteří si podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 sami, tedy nenechají si provést roční zúčtování prostřednictvím svého zaměstnavatele, mají možnost učinit toto podání na zkráceném tiskopise, jež má pouze dvě strany. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění.

A pro koho je vlastně tento formulář určen?

Formulář je určen pro rezidenty i nerezidenty pobírající pouze příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání) mající zdroj na území České republiky.

Tento tiskopis není určen pro poplatníky:

 • s příjmy z podnikání,
 • s příjmy z nájmů,
 • s kapitálovými příjmy,
 • s ostatními příjmy dle § 10,
 • s příjmy ze zdrojů ze zahraničí,
 • kteří podávají dodatečné daňové přiznání.

Pokud tedy máte některé z výše uvedených příjmů, musíte vyplnit klasický čtyřstránkový formulář.

Formulář daňového přiznání je k dispozici v papírové podobě na každém finančním úřadu nebo územním pracovišti, v elektronické podobě si jej můžete zdarma stáhnout na internetu, nejlépe na stránkách Finanční správy (https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2019&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405/D, vzor č. 2.

Kromě našeho podrobného návodu vám při vyplnění přiznání mohou pomoci i oficiální pokyny (číslo tiskopisu 25 5405/D/1), které si stáhnete na stejných webových stránkách Finanční správy.

Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem, a to čitelně hůlkovým písmem. Řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně. Nebude-li vám vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů stačit, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte na konci formuláře v části Přílohy DAP na řádku "Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a další přílohy výše neuvedené". Nevyplněné řádky a oddíly bez věcné náplně proškrtněte.

Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. A nyní se můžete pustit do vyplňování formuláře.

Záhlaví

jarvis_5c62e608498e678d7af40041.jpeg
Zdroj: statnisprava.cz

První část první strany daňového přiznání je čistě informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních informací a k podrobné identifikaci poplatníka.

Do prvních dvou rámečků s názvem "Finančnímu úřadu pro" a "Územnímu pracovišti v, ve, pro" napište název vašeho místně příslušného finančního úřadu sídlícího v krajském městě nebo v Praze a jeho územního pracoviště, kterému přiznání podáváte. Podívejte se na předchozí informace v části "Kde přiznání podat". Pro vyhledání správného územního pracoviště a finančního úřadu, pod který spadá, doporučujeme využít webové stránky Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/vyhledavani-up).

Řádek 01

Na řádek 1 vyplňte vaše rodné číslo i s lomítkem. Máte-li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte poslední políčko nevyplněné. Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte vaše datum narození ve formátu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 8. ledna 1976 napíše 760108/0000.

Řádek 02

Označte křížkem, zda podáváte řádné nebo opravné daňové přiznání. Opravné přiznání je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného přiznání (v tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty). Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první v řadě za příslušné zdaňovací období (více viz část "Termíny pro podání přiznání"). Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno před uplynutím lhůty pro podání řádného přiznání, ale není podáno jako první. Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném přiznání ještě opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula. Opravné přiznání vyplňujte kompletně, tzn. vyplňte všechny řádky, pro něž máte náležitý obsah, a to v celých hodnotách (nikoli jen rozdíly).

Řádek 03

Řádek 3 společně se související kolonkou "Datum" se obvykle vůbec nevyplňuje.

Zabývat se jím budete muset pouze v následujících situacích, kdy je třeba podat přiznání do níže zmíněných lhůt:

 • I − do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti, a za předcházející zdaňovací období, pokud daňové přiznání nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání dosud neuplynula,
 • N − do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, přičemž povinnost plní osoba spravující pozůstalost.

Řádek 04

V řádku 4 označte křížkem, zda za vás daňové přiznání podává daňový poradce. Pro účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 1. července 2019 je nezbytné, aby plná moc pro vašeho daňového poradce byla do 1. dubna 2019 uložena na podatelně vašeho místně příslušného finančního úřadu, případně, jak je po nějaké době opět akceptováno Finanční správou, podána k poštovní přepravě či podána osobně na jakémkoli finančním úřadu.

1. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi

Řádky 05−21

jarvis_5c62e608498e678d7af40045.jpeg
Zdroj: statnisprava.cz

V 1. oddílu přiznání uveďte do řádku 5 až 8 svoje osobní údaje. Do řádků 9 až 15 napište svou aktuální adresu v České republice nebo v zahraničí.

Kolonky 16 až 19

vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dní v roce.

Řádek 20 a 21

vyplníte pouze tehdy, jste-li daňovým nerezidentem. Jde o poplatníky, kteří se na území České republiky zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat − s výjimkou studentů a osob, které se v Česku léčí. Ti jsou totiž považováni za české daňové nerezidenty i v případě, že se na území České republiky zdržují více než 183 dnů v kalendářním roce, ale za účelem studia nebo léčení.

V tomto případě napište kód státu, ve kterém jste daňovým rezidentem, což je stát, kde daníte své celosvětové příjmy.

Seznam kódů států naleznete například na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/seznam-kodu-statu).

Do řádku 21

pak vyplňte v českých korunách výši svých celosvětových příjmů, tj. jak českých, tak zahraničních příjmů. Finanční úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odčitatelné položky a slevy na dani.

Prohlášení

jarvis_5c62e608498e678d7af40049.jpeg
Zdroj: statnisprava.cz

Nyní pokračujte vyplněním prohlášení. V případě, že si daňové přiznání zpracováváte a podáváte sami, přeskočte oblast "Údaje o podepisující osobě" a přejděte rovnou k vyplnění data vypracování daňového přiznání a dokument podepište v kolonce "Vlastnoruční podpis daňového subjektu".

Pokud přiznání podáváte jako něčí zástupce, uveďte své osobní údaje a kód typu zastupování:

1 − zákonný zástupce nebo opatrovník

2 − ustanovený zástupce

3 − společný zástupce, společný zmocněnec

4a − obecný zmocněnec − fyzická osoba i právnická osoba

4b − fyzická osoba daňový poradce nebo advokát

4c − právnická osoba vykonávající daňové poradenství

5a − osoba spravující pozůstalost

5b − zástupce osoby spravující pozůstalost

6a − dědic po skončení řízení o pozůstalosti

6b − zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti, přičemž kódy 5b, 6b, mají přednost před obecnými druhy zastoupení s nižšími čísly kódů.

Žádost o vrácení přeplatku

Tuto část budete vyplňovat jen v případě, pokud vám v následujících výpočtech vyjde přeplatek na dani, konkrétně vyjde-li vám na řádku 55 záporná cifra větší než 100 korun.

jarvis_5c62e608498e678d7af4004d.jpeg
Zdroj: statnisprava.cz

Stačí vyplnit jednoduchou žádost a nezapomenout připojit váš podpis. Finanční úřad má na vrácení přeplatku čas až do uplynutí 30 dní od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, tj. do 1. května 2019 pro termín podání do 1. dubna 2019 a do 31. července 2019 pro termín podání do 1. července 2019.

Jak na to aneb s chutí do toho, půl je hotovo

Nyní si vezměte k ruce všechna "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2018" (dále jen "Potvrzení"), která vám na požádání, zpravidla však automaticky, vystaví váš zaměstnavatel. Budete-li chtít zahrnout do daňového přiznání i příjmy z dohody o provedení práce nebo jiného zaměstnání, kde vám byly příjmy zdaněny srážkovou daní (platí pouze pro rezidenty ČR, EU nebo států tvořících EHP), připravte si také "Potvrzení o zdanitelných příjmech plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů za kalendářní měsíce…" (dále jen "Potvrzení o sražené dani"). Oba formuláře jsou dostupné také na stránkách Finanční správy (https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/novinky/2017/financni-sprava-zverejnuje-nove-tiskopis-8838) a jedná se o formulář 25 5460 vzor č. 26 (Potvrzení) a formulář 25 5460/A vzor č. 5 (Potvrzení o sražené dani). Dále si vezměte k ruce kalkulačku a případně rodné listy manželky a dětí.

2. ODDÍL
Základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)

jarvis_5c62e609498e678d7af40051.jpeg
Zdroj: statnisprava.cz

Řádek 22

Daňové přiznání pro zaměstnance

Celý článek si můžete zakoupit za 9 Kč.

Kupte zde

Na tento řádek uveďte součet příjmů, neboli hrubých mezd, od všech zaměstnavatelů za uplynulý rok, které jste obdrželi do 31. ledna 2019. Patří sem i příjmy, které se vztahovaly k předchozím obdobím, ale byly vyplaceny až v roce 2018. Na řádku 22 daňového přiznání by se měl objevit součet řádků 2, 4 a 5 z Potvrzení od všech vašich zaměstnavatelů a řádek 2 ze všech Potvrzení o sražené dani.

Řádek 23

Z Potvrzení od vašeho zaměstnavatele, popřípadě zaměstnavatelů, stejně jako z Potvrzení o sražené dani, vyčtete také informaci o povinném pojistném, kterou uvedete na řádek 23. Jde o celkovou částku pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které za vás váš zaměstnavatel za uplynulý rok odvedl a které je v Potvrzení uvedené na řádku 6 a 7, popř. v Potvrzení o sražené dani na řádku 3.

Řádek 24

Na tomto řádku pouze sečtěte řádky 22 a 23. Tato částka by se měla rovnat součtu řádků 8 ze všech Potvrzení a řádků 2 a 3 ze všech Potvrzení o sražené dani.

Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Víte, že…

Předplatitelé mají i řadu dalších výhod

 • nezobrazují se jim reklamy
 • mohou odemknout obsah kamarádům
 • mohou prohlížet online archiv
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.