Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom Vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Předpokladem výplaty nenárokového bonusu je nejen splnění předem sjednaných podmínek ze strany zaměstnance, ale i konstitutivní rozhodnutí zaměstnavatele, že chce konkrétní bonus poskytnout.

Pokud je o přiznání nenárokového bonusu zaměstnavatelem rozhodnuto, stává se bonus nárokovým a zaměstnavatel může své rozhodnutí zrušit pouze v případě, že mu to smlouva nebo vnitřní předpis výslovně umožňují a pouze za podmínek tam uvedených.

Pro nenárokový bonus bývají v pravidlech pro jeho výplatu typická slovní spojení "zaměstnanec může obdržet", "zaměstnanci může být vyplaceno". V praxi se také často stává, že zaměstnavatel a zaměstnanec se nepohodnou, zaměstnanec ukončí pracovní poměr a zaměstnavatel mu na oplátku odmítne vyplatit jeho bonus s odůvodněním, že jde o nenárokovou složku mzdy.

Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu České republiky tuto praxi korigoval, když řekl, že jsou-li podmínky pro bonus stanoveny dostatečně konkrétně a jsou naplněny, může se zaměstnanec domoci výplaty bonusu i v případě, že rozhodnutí zaměstnavatele o přiznání bonusu chybí, neboť takové rozhodnutí může mít pouze deklaratorní charakter.

Předpoklady pro výplatu bonusu mohou být sjednány různě (zcela konkrétně, ale i všeobecně). Pokud si zaměstnavatel přeje, aby zaměstnanec v rámci své práce dosáhl určitých cílů, jejichž dosažení poté ohodnotí vyplacením bonusu, doporučuje se tyto cíle sjednat písemně. Měly by být formulovány jasně, stručně, výstižně a pokud možno měřitelně.

Zaměstnavatel musí mít na paměti, že dojde-li k soudnímu sporu, může nastat situace, že bude muset své závěry o dosažení/nedosažení cílů zaměstnancem náležitě prokázat.

Lucie Kalašová, advokátka spolupracující s bpv Braun Partners

Související