Finanční sektor tvoří neodmyslitelnou součást každé ekonomiky, a proto pochopení jeho principů hraje důležitou roli pro celkové porozumění fungování národního hospodářství.

V případě financí se jedná o problematiku komplexní a náročnou na zpracování. Tohoto úkolu se velmi dobře zhostili Jan Černohorský z Univerzity Pardubice a Petr Teplý z Univerzity Karlovy a VŠE v Praze.

V publikaci Základy financí čtenáře do této problematiky uvádějí přehlednou formou.

Autoři využili svých mnohaletých vědeckých a pedagogických zkušeností z domácích i zahraničních univerzit, což umožnilo vytvořit dílo, které je svým způsobem na současném českém knižním trhu unikátní.

Jako ve škole

Ačkoli název publikace naznačuje, že jsou zde diskutovány pouze základy financí, některá témata jsou zpracována velmi detailně, téměř na úrovni vysokoškolských přednášek.

A v čem že je předkládané dílo tak unikátní? Rád bych upozornil na čtyři klíčové rysy: komplexnost, srozumitelnost, názornost a aktuálnost.

Publikace má dvanáct kapitol a obsahuje všechny důležité součásti soudobých financí.

Výklad začíná vysvětlením základních pojmů v oblasti peněz (úrok, inflace či měnová politika).

Autoři dále popisují strukturu jak tuzemského, tak i světového finančního trhu.

Následně jsou vysvětleny principy bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodních, podnikových a také veřejných financí.

V rámci výkladu autoři neopomněli upozornit na vzrůstající úlohu nových hráčů na globálním finančním trhu, kam můžeme zařadit suverénní fondy, hedgeové fondy a fondy soukromého kapitálu.

Pro laiky i odborníky

Dalším rysem je srozumitelnost výkladu, neboť dílo má logickou strukturu, autoři nejdříve seznamují čtenáře se základními pojmy a poté analyzují vybrané problémy ve větším detailu.

Publikace je proto vhodná nejen pro odborníky, ale i pro čtenáře, kteří se s financemi teprve seznamují.

Nedílnou součást díla tvoří i rejstřík a seznam použitých zdrojů. S tím souvisí i třetí rys publikace - názornost.

Text obsahuje velké množství relevantních obrázků, tabulek a schémat, které umožňují pochopení složitých ekonomických a finančních vztahů.

Pohled do budoucna

V neposlední řadě oceňuji aktuálnost díla, nejen po kvantitativní stránce (aktuální data v tabulkách a obrázcích), ale i po kvalitativní stránce.

Autoři totiž nezůstali pouze u analýzy daného stavu financí, ale poukazují i na budoucí trendy.

Například v sedmé kapitole správně upozorňují na důležité faktory očekávané v budoucnosti na finančních trzích: rostoucí míra regulace, konec éry bezrizikových státních dlužníků, konec období poklesu úrokových sazeb, stárnutí populace a divergenční proces mezi ekonomickým růstem rozvinutých a rozvíjejících se zemí.

Celkově lze konstatovat, že vytyčený cíl autorů - problematiku financí zpracovat v rozumný, přehledný a čtivý text - se podařilo naplnit.

Autoři prokázali svou širokou teoretickou i praktickou znalost dané tematiky a publikace si tak nepochybně najde pozitivní odezvu nejen u čtenářů »začátečníků«, ale rovněž u studentů a odborníků z akademické, veřejné i podnikatelské sféry.

Michal Mejstřík
Institut ekonomických studií FSV UK

Michal Mejstřík
- Je profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově.
- Působí na Institutu ekonomických studií FSV UK.
- Je členem NERV.

Foto: Archiv

Související