Odborné kvalifikace by proto měly být velmi důkladné a náročné, ověřené na mezinárodní úrovni a měly by neustále odrážet aktuální vývoj v daném oboru.

Řada průzkumů jednoznačně potvrdila, že pracovníci, kteří získali odborné kvalifikace, přinášejí své organizaci mnohem větší přidanou hodnotu a chovají se zodpovědněji než ostatní. Investice do kvalifikací se tak podniku mnohokrát vrátí v podobě budoucího úspěchu a ziskovosti.

Českým odborníkům dává většina mezinárodních profesních kvalifikací také možnost porozumět do větší hloubky globální problematice daného oboru a zasadit tak konkrétní lokální situace, které řeší, do regionálního nebo celosvětového kontextu.

ZKRATKY, SAMÉ ZKRATKY


Podíváme-li se na oblast financí, existuje řada mezinárodně uznávaných profesních kvalifikací, které jsou více či méně známé. Mezi ty hlavní patří například ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Vedle toho existují více specializované kvalifikace jako například CFA (Certified Financial Analyst) pro odborníky na investice, CIA (Certified Internal Audit) pro specialisty v oblasti interního auditu nebo CISA (Certified Information Systems Auditor) pro experty pracující v oblasti řízení a bezpečnosti informačních systémů. Každá z těchto kvalifikací má svá vlastní specifika, vyžaduje různou délku studia i počet zkoušek nutných k jejímu získání. Každá z nich také disponuje rozdílnou podporu v České republice v podobě nejrůznějších přípravných kurzů a dalšího vzdělávání. Proto i s ohledem na studijní podporu, kterou lze pro jednotlivé výše zmíněné kvalifikace v České republice získat, se dosti liší počty studentů a absolventů těchto kvalifikací.

V záplavě zkratek různých kvalifikací není možné nezmínit také MBA (Master of Business Administration) a BBA (Bachelor of Business Administration), což jsou zkratky, které zná na českém trhu prakticky každý. Typů MBA studia je řada a je tedy z čeho vybírat. Kvalita jejich poskytovatelů je ovšem velice různá a není naším záměrem je na tomto místě hodnotit. MBA je jistě cennou možností dalšího vzdělávání. Z úst mnoha absolventů ovšem zaznívá, že studium MBA je v ČR zaměřené velmi všeobecně a největší přidanou hodnotou jsou kontakty, které během programu účastník získá, a také některé přednášky vedené uznávanými odborníky z praxe, kteří přijdou se studenty sdílet svoje zkušenosti. A nutno dodat, že i v dnešní době je česká povaha stále taková, že velmi dobře "slyší na titul". Zatímco tituly z mezinárodních odborných kvalifikací mnoho lidí ocenit neumí, protože jim nic neříkají, titulu MBA si všimne každý. Přestože si možná většina lidí pod ním neumí představit nic konkrétního.

KONFERENCE: CHYBÍ KONTEXT


V současné době se koná také nespočetně seminářů a konferencí, které umožňují českým odborníkům z různých oborů sdílet zkušenosti a získat další informace o vývoji na českém trhu. Na těchto akcích ovšem v naprosté většině chybí jakékoli zasazení do širšího kontextu. Našim odborníkům doporučujeme, aby si úroveň svých znalostí udržovali mimo jiné i účastí na lokálních konferencích, seminářích a workshopech. Důležité je i čtení zahraničního a domácího ekonomického tisku, sledování specializovaných internetových serverů a publikací - nikdy nevíte, co budete potřebovat nebo odkud přijde další příležitost.

S jakoukoli profesní kvalifikací můžete začít v kterékoli fázi vaší kariéry. Pokud existuje možnost získat kvalifikaci s mezinárodní platností na začátku kariéry, je to samozřejmě ideální a velmi přínosné pro postup na pomyslném pozičním žebříčku na pracovním trhu. Tuto možnost ale nováčkům poskytuje jen malé procento společností. Kvalifikaci určitě stojí za to získat i později, a to hlavně kvůli rozšíření znalostí nejen v hlavním profesním zaměření. Studentům pak profesní kvalifikace přinese i potřebný vhled do řady dalších oblastí, které úzce souvisejí s řízením jakéhokoli podniku.

NENÍ TO LEVNÉ


Pokud chceme postihnout mezinárodní kvalifikace v celém spektru jejich pro a proti, musíme zmínit také tu méně příjemnou stránku, a to finanční a časovou. Zvládnout plné pracovní nasazení a k tomu ještě přípravu na náročné zkoušky vyžaduje ze strany studenta značnou sebekázeň a výbornou organizaci času. Finanční náklady na získání kvalifikace pak dosahují až k několika stovkám tisíc korun.

České podniky investují do školení a vzdělávání svých zaměstnanců zpravidla méně než jejich západní protějšky. V Česku jsou mezinárodní odborné kvalifikace stále ještě mnohem méně obvyklé než například ve Velké Británii.

Je to logické, protože nabídka zajištění přípravy na mezinárodní kvalifikace je v Česku poměrně malá. To pochopitelně vede k vysokým cenám za tyto profesní kvalifikace a odrazuje zaměstnavatele od investic do školení pro větší počet pracovníků. Jakmile se zvýší nabídka těchto kvalifikací od kvalitních poskytovatelů, budou mnozí zaměstnavatelé podstatně více ochotni umožnit jejich získání většímu počtu svých kmenových zaměstnanců.

Mezinárodní kvalifikace jsou zatím považovány za mimořádnou výhodu, která se nabízí pouze těm nejvýše postaveným odborníkům nebo klíčovým talentům ve firmě, spíše než za naprostý základ, který pomáhá zvýšit kvalitu řízení. Jedním z důvodů, proč jsme před dvěma lety založili PwC Business Academy, je právě i snaha rozšířit nabídku kvalitních mezinárodních kvalifikací na českém trhu a dát odborníkům v různých oblastech možnost mezinárodní osvědčení jejich znalostí získat.

PERSONALISTIKA JE POPELKOU


Odborníci pracující v různých oborech oblasti financí mají ovšem ve srovnání s jinými sektory ještě poměrně značnou nabídku potenciálně zajímavých kvalifikací. V jiných oborech to s dalším odborným vzděláváním již tak snadné není. Jako příklad je možné zmínit personalistiku. Donedávna na českém trhu platilo, že pokud jste HR manažer s několikaletou praxí v oboru, nemáte kromě lokálních konferencí a několika krátkodobých certifikovaných kurzů vlastně žádnou reálnou možnost získat prestižní vzdělání v rámci svého oboru.

HR manažer neměl možnost si v oblasti personalistiky rozšířit svoje profesní vzdělání, které by mu dávalo nějakou přidanou hodnotu použitelnou pro jeho práci. MBA je natolik všeobecně zaměřené, že HR odborník nezíská z tohoto typu vzdělání pro svoje zaměření velké množství informací: HR se probírá jen okrajově v rámci jednoho až dvou předmětů. Od dubna 2010 již takováto možnost pro zkušené HR odborníky v České republice existuje - je jím CIPD postgraduální program v HR managementu, který v Praze začala vyučovat Nottingham Business School. CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) je globální institucí zaměřenou bezprostředně na oblast lidských zdrojů a poskytuje personalistům po celém světě možnost získat mezinárodně uznávanou kvalifikaci pod její záštitou.

ZÁVĚREM


Naše zkušenosti ukazují, že investice do vzdělávání a kvalifikací jsou motorem podnikání - v dobrých, a možná ještě více i ve špatných časech. Mezinárodní výzkumy ukázaly, že firmy, které neinvestují do vzdělání svých lidí, mají 2,5krát větší pravděpodobnost, že na trhu dlouhodobě neobstojí. Také čeští zaměstnavatelé si začínají uvědomovat, že peníze vynaložené na růst a vzdělávání pracovníků jsou investicí, která jim bude přinášet užitek ještě dlouhou dobu poté, co budou mít zaměstnanci kvalifikaci ukončenou.


Helena Hrubešová
PwC Business Academy, specializované školicí středisko při PricewaterhouseCoopers ČR

Související