Legislativa Evropské unie nabízí i našim věřitelům nové možnosti, jak snazší cestou dosáhnout uspokojení svých nezaplacených pohledávek za zahraničními partnery. Tento proces ovšem zároveň přináší jistá rizika, plynoucí z odbourání formálního uznávacího procesu pro rozhodnutí soudů členských států Evropské unie v ostatních členských zemích.

BRUSEL I. Nařízení č. 44/2001 - Brusel I. stanoví pravidla, podle nichž se určuje stát Evropské unie, jehož soudy jsou příslušné k rozhodování sporů mezi osobami z různých členských států, i pravidla, za nichž dochází k uznávání a výkonu soudních rozhodnutí vydaných v některém členské státě Unie justičními orgány ve zbývajících členských státech. Vztahuje se na věci občanské a obchodní, s výjimkou věcí osobního stavu (včetně majetkových vztahů mezi manžely a věcí dědických), věcí konkurzních a podobných řízení, v nichž nejde o občanskoprávní anebo obchodní spor.

Osoby, které mají bydliště na území některého členského státu, mohou být žalovány bez ohledu na svou státní příslušnost u soudů tohoto členského státu.
Smluvní strany si mohou zvolit k rozhodování svých sporů soud státu, v němž má jedna ze smluvních stran bydliště anebo sídlo. Tuto dohodu stran je nutné respektovat, není-li v nařízení výslovně stanoveno, že k řízení je příslušný určitý soud, anebo nestanoví-li nařízení příslušnost na základě principu ochrany slabší smluvní strany ve věcech týkajících se pojištění, spotřebitelských a pracovních smluv. Zaměstnavatel může být např. žalován jak u soudu ve státě svého sídla, tak i ve státě, kde zaměstnanec vykonával svou práci, anebo ve státě, kde se nachází anebo nacházela pobočka, která zaměstnance přijala do zaměstnání. Zaměstnanec naproti tomu může být žalován jen ve státě, na jehož území má bydliště.

Výlučná příslušnost (tedy příslušnost soudu určená nařízením, od níž se nelze ani dohodou odchýlit) se aplikuje v dále uvedených věcech. V případě řízení o věcných právech anebo nájmu k nemovitostem je vede soud země, v níž nemovitost leží. V případě založení, nulity anebo zrušení právnických osob vede řízení soud země, v níž má taková společnost sídlo. U zápisů do veřejných rejstříků vede řízení soud státu, na jehož území jsou tyto rejstříky vedeny. K řízení týkajícího se zápisu anebo platnosti patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů je příslušný soud, na jehož území bylo o zápis požádáno anebo kde byl zápis proveden. K řízení, jehož předmětem je výkon rozhodnutí, je příslušný soud státu, na jehož území výkon rozhodnutí byl anebo má být proveden.

V ostatních případech platí, že osoba která má bydliště na území některého členského státu, může být žalována i v jiném státě, pokud je ve vztahu smluvních stran dán některý z určujících mezinárodních prvků. Může jít o místo dodání zboží, místo poskytování služeb nebo místo vzniku škody.
Rozhodnutí vydané v jednom členském státě je v ostatních státech uznáváno či vykonáváno, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení. Neuzná se nebo nevykoná zejména v případě, kdy žalovanému, v jehož nepřítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, nebyla doručena žaloba v časovém předstihu. Rozhodnutí se rovněž neuzná nebo nevykoná, jestliže ve stejné věci již bylo dříve rozhodnuto a toto rozhodnutí bylo na území EU uznáno anebo dokonce vykonáno.

NAŘÍZENÍ Č. 805/2004. Členské státy EU musí uznat a bez dalšího vykonat rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, které bylo opatřeno doložkou evropského exekučního titulu pro nesporné nároky. Nařízení se přitom vztahuje jak na soudní rozhodnutí (i ve formě soudního smíru), tak i na úřední listiny, které byly opatřeny výslovným souhlasem dlužníka. V českém právu jde například o notářský anebo exekutorský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. Za nesporný se považuje také nárok, proti kterému dlužník v průběhu soudního řízení nevznesl nikdy žádné námitky, anebo nárok přiznaný soudem při jednání, jehož se dlužník nezúčastnil, ačkoliv byl řádně obeslán (instituty odpovídající českému rozsudku pro uznání anebo pro zmeškání).

Vzhledem k závažnosti důsledků, které může mít takto vydané rozhodnutí pro dlužníka, stanoví nařízení zároveň minimální podmínky, za nichž může být Evropský exekuční titul pro nesporné nároky vydán. Vztahují se zejména na doručování žaloby, případně na výzvy k vyjádření k žalobě a předvolání k jednání dlužníkovi. Doručení těchto dokumentů dlužníkovi musí být prokázáno buďto s naprostou jistotou anebo s velmi vysokým stupněm pravděpodobnosti. Dlužník musí být na možné následky své nečinnosti spočívající ve vydání evropského exekučního titulu pro nesporné nároky upozorněn.

Česká republika si vyhradila podmínku, že doručení soudních písemností vydaných soudy jiných členských států poštou je u nás možné výhradně doporučeně, s potvrzením o přijetí, přičemž doručovaná písemnost musí být v češtině anebo opatřená úředním překladem do češtiny.

Podmínkou pro vydání Evropského exekučního titulu pro nesporné nároky vůči české osobě je tedy splnění následujících podmínek:
dlužníkovi bylo prokazatelně doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci, spolu s poučením o jeho procesních právech a povinnostech, včetně upozornění na důsledky jeho případné nečinnosti a upozornění, že proti němu může být vydán Evropský exekuční titul;
toto oznámení musí být doručeno v češtině anebo musí být opatřeno úředním překladem do češtiny;
dlužník nárok výslovně uznal anebo proti němu v průběhu řízení nevznesl žádné námitky anebo se nezúčastnil soudního jednání, na kterém se o vzneseném nároku jednalo (úprava se zde řídí právním řádem státu, který Evropský exekuční titul vydal).

ČTĚTE SMLOUVY. Bude-li tedy soudu členského státu doručeno vykonatelné rozhodnutí vydané soudem v jiném členském státě, je tento soud povinen přistupovat k němu stejně jako k rozhodnutí vydanému soudem vlastním. Rozhodnutí soudu členského státu unie nesmí být v zemi, kde bude vykonáváno, podrobeno žádnému jinému přezkumu než přezkoumání svých formálních náležitostí. Má-li tedy zahraniční obchodní společnost se svým českým obchodním partnerem sjednánu pravomoc soudu ve své domovské zemi, má na základě obou nařízení podstatně usnadněn výkon rozhodnutí. Po získání kladného rozsudku ve své vlastní zemi se může bez dalších formalit obrátit na český soud se žádostí o nařízení exekuce. Český soud je povinen takové žádosti bez váhání vyhovět.

Je nutné upozornit i na nebezpečí, plynoucí z laxního přístupu některých českých podnikatelů k právním otázkám. Není výjimkou, že český podnikatel, v rámci snahy získat zahraničního partnera ke spolupráci, přijme smluvní podmínky zakládající pravomoc zahraničního soudu pro řešení sporů plynoucích ze vzájemného vztahu, aniž by si uvědomil možné dopady takového rozhodnutí. Ještě nebezpečnější pak je tendence "ignorovat" korespondenci doručovanou ze zahraničí, ať již se jedná o upomínky, soudní obsílky anebo předvolání k jednání. Potom skutečně hrozí, že zahraniční soud potvrdí nanejvýš sporný nárok obchodního partnera třeba jen proto, že český podnikatel nevyužil svých procesních práv a nebránil se vznesenému nároku.

A co si počít, pokud je již Evropský exekuční titul proti dlužníkovi vydán? Případnou obranu je nutno založit na pečlivém přezkumu dodržení podmínek, za nichž může být rozhodnutí potvrzeno jako Evropský exekuční titul. Dlužník by tedy měl zkoumat již samotnou první výzvu, kterou obdržel od zahraničního soudu. Pokud totiž neobsahuje výše popsané náležitosti, lze zpochybnit existenci Evropského exekučního titulu jako takového. Pokud si je však dlužník jist, že nezanedbal žádnou svou procesní povinnost, nezbývá mu než se bránit u soudu, který exekuční titul vydal.

Radek Novotný
AK Havel & Holásek

Vymáhání nároků věřitelů v EU
Vytváření tzv. evropského justičního prostoru je spjato s nařízením č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. nařízení Brusel I.) a nařízením č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky. Náš parlament schválil novelu zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, kterou se zavádí zvláštní postup pro případ, kdy dotčená strana uznání takového rozhodnutí brání. Řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiných veřejných listin a soudních smírů, v nichž se postupuje podle předpisů EU, se zahájí jen, když dotčená strana namítne, že rozhodnutí nelze uznat. Do českého právního řádu bylo dále implementováno i nařízení č. 805/2004, takže i český podnikatel nyní může po soudním řízení vedeném u českého soudu získat rozhodnutí ve formě Evropského exekučního titulu pro nesporné nároky, který je vykonatelný prakticky v celé EU. Je-li dohodnuta příslušnost českého soudu anebo je-li český soud příslušný podle nařízení Brusel I., má v případě úspěšně skončeného řízení, jehož výsledkem je vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání, věřitel možnost požádat o jeho vydání ve formě Evropského exekučního titulu. Stejně tak je možné požádat o to, aby byl jako Evropský exekuční titul uznán soudní smír anebo notářský či exekutorský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. Vlastní potvrzení Evropského exekučního titulu pro nesporné nároky vydává v České republice soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, případně obecný soud věřitele. Odvolání proti usnesení potvrzujícímu rozsudek, soudní smír anebo jinou obdobnou listinu jako Evropský exekuční titul není přípustné.

RN
Související