Jeho podstatou je zážitkové učení neboli učení se z vlastních zkušeností. Podle výzkumů Davida Kolba (1976) plných 80 % našeho poznání pramení z vlastních zážitků, které si následným racionálním zpracováním přetavíme do podoby obecného poznatku, kterým se pak řídíme.

Poznatky vyvozené ze zážitků mají navíc výhodu v tom, že jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné. Jiný výzkum, organizovaný IBM a UK Post, totiž potvrdil, že si po třech měsících vybavíme až šestkrát více toho, co jsme zažili, než informací, které jsme jen slyšeli.

Poznatky tohoto druhu se zasloužily o vznik zážitkové pedagogiky. Její principy nejlépe vyniknou v porovnání s klasickým pojetím vzdělávání.

V klasickém přístupu je učitel nebo lektor expertem, který "ví jak" a účastníkům vzdělávání své vědomosti předává. Úlohou posluchače je, aby poznatek pochopil, přijal, zapamatoval si ho a promítl ho do svého jednání. V procesu učení je primární aktivita lektora, zatímco účastník vzdělávání jen více či méně pasivně přijímá poznatky.

Zážitkové učení je založeno na aktivitě účastníka kurzu. Primární je jeho zážitek vznikající při aktivním řešení úkolů, reálných nebo modelových. Následnou reflexí (zhodnocením a zobecněním) se zážitek transformuje do podoby v praxi využitelné zkušenosti.

Při zážitkovém učení se aktivní role lektora a účastníka střídá a prolíná. Při vlastním zážitku lektor ustupuje do role pozorovatele. Účastník přejímá osobní odpovědnost za výsledky učení, mezi lektorem a účastníkem vzniká vyvážená spolupráce, doslova partnerský vztah.

Tabulka 

80 % lidského poznávání pramení z vlastních autentických zážitků. Zážitkové učení představuje přirozený způsob učení, jakým se učí například malé děti mluvit. Zážitek sám je čistě osobní, emocionálně zabarvený, neuchopitelný a nepřenosný. Teprve racionálním zpracováním a zobecněním (reflexí) zážitků dochází k prakticky využitelné zkušenosti.

Principy zážitkového učení jsou obecně použitelné, nejsou tudíž vázány jen na outdoorové programy.

(Podle knihy: Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy autorů Vladimíra Svatoše a Petra Lebedy zpracoval -ná-)

Související