Mezinárodní faktoring je forma financování a současného zajištění exportních pohledávek. V současné době získává stále více na oblibě, a to zejména pro komplexnost služeb, které nabízí, a dobrou dostupnost. Pokud se malý či střední exportér rozhodne pro tuto formu, jak řešit financování svých exportních pohledávek, získá celou řadu výhod. Za tyto výhody však zaplatí vyšší cenu než u běžných exportních úvěrů.

Co je tedy mezinárodní faktoring? Lze ho definovat jako financování exportu spočívající v postupování krátkodobých exportních pohledávek ještě před datem splatnosti na faktoringovou společnost. Děje se tak za úplatu; s faktoringovou společností se uzavírá obvykle roční rámcová smlouva. Exportéři, kteří využívají služeb mezinárodního faktoringu, jsou nazýváni klienty. Faktoringové společnosti jsou označovány jako faktoři. Typickými klienty faktoringových společností jsou malé a střední firmy, jejichž odběratelé požadují obchodní úvěr.

V České republice požadují faktoři minimální roční obrat za odběratelem jeden milion korun.

Druhy a výhody faktoringu. Mezinárodní faktoring může být obdobně jako jeho domácí podoba rozčleněn do několika druhů. Lze ho dělit na regresní (tzv. nepravý faktoring, tedy se zpětným postoupením na postupitele při nesplacení pohledávky) a bezregresní (bez zpětného postihu, tento druh je převažující v mezinárodním faktoringu). Faktoring lze provádět i skrytou formou, kdy se odběratel nedozví o tom, že jeho dluhy byly postoupeny na faktoringovou společnost. Takovýto faktoring je nazýván skrytý nebo confidential. V některých případech faktor proplatí pohledávku až k datu splatnosti. Tento druh faktoringu označujeme jako maturity faktoring.

Faktoring poskytuje komplexní balík služeb. V případě mezinárodního faktoringu získává klient i některé specifické výhody, které u domácího faktoringu nejsou tak výrazné. Obecně faktoring přináší tři druhy výhod:

* Finanční výhody: Faktor poskytuje okamžité profinancování až 80% pohledávky. Tím umožní klientovi přesně plánovat cash flow. Klient získá okamžité finanční prostředky, které mu pomohou při plynulém financování další výroby a umožní poskytnout požadované obchodní úvěry. Postoupené pohledávky zmizí z bilance podniku, zatímco poskytnutý úvěr (proplacení části pohledávky před datem splatnosti) není - na rozdíl od exportního úvěru - zachycen na straně pasiv. Faktoring tedy příznivě ovlivňuje stav bilance podniku.

* Zajišťovací výhody: Většinou je mezinárodní faktoring poskytován v pravé formě, tedy jako bezregresní. V tomto případě faktor přebírá riziko nesplacení pohledávky odběratelem. Faktor ručí za platební neschopnost i nevůli odběratelů svých klientů, neručí však neomezeně. Ručení se většinou nevztahuje na nezaplacení z důvodu nedodání zboží či reklamace.

* Poskytnuté služby: Služby představují jednu z nejvýraznějších specifik faktoringu. Vzhledem k tomu, že klient postoupí na faktora veškeré pohledávky upřesněné ve faktoringové smlouvě, faktor tak vlastně přebírá náročnou agendu spojenou s postoupenými pohledávkami. Jde zejména o evidenci pohledávek v účetnictví, ale také o upomínání klientů a vymáhání pohledávek, a to soudní cestou.

Lepší vyjednávací pozice. Přenesení agendy upomínání pohledávek je významnou pomocí zejména malým a středním podnikům, které jsou často vůči odběratelům ve slabší pozici. Také nemají dostatečné prostředky ani znalosti pro případné vymáhání pohledávek. Navíc přenesení upomínání termínu platby na jinou společnost dává klientovi prostor pro vyjednávání lepší pozice v jiných záležitostech - kupříkladu při jednání o zvýšení dodávek nebo jednání o ceně. Dalo by se říci, že faktoring do jisté míry může zlepšit dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Faktor také provádí selekci odběratelů, jejichž pohledávky na něj budou postupovány. Každému schválenému odběrateli faktor schválí úvěrový rámec, tedy celkovou výši pohledávek, které na něj budou postoupeny. Rámec je revolvingový a uvolňuje se splacením pohledávky odběratelem. Schválení odběratele a výše jeho úvěrového rámce je silným signálem o jeho bonitě.

V rámci zajištění postoupených pohledávek poskytuje faktor klientovi právní rady týkající se uzavíraných obchodních smluv. Zejména požaduje určitý druh zajištění - obvykle výhradu vlastnictví - a často také poskytuje rady týkající se právních formulací. Právní pomoc je ve většině případů omezená a týká se výlučně zajištění postoupených pohledávek.

Mezinárodní faktoring přináší i některé další výhody, které pomáhají klientům překonávat bariéry mezinárodního obchodu. Mezinárodní faktoringový řetězec Factors Chain International hovoří o mezinárodním faktoringu jako o prostředku překonávání bariér, a to jak jazykových, tak kulturních. Přes postupující globalizaci, která přibližuje jednotlivé trhy a sjednocuje podmínky obchodu, stále existují místní rozdíly. Ty se zejména týkají jazyka, zvyklostí při obchodním jednání a právních specifik. Tyto problémy řeší právě mezinárodní faktoring.

Ale je potřeba připomenout, že mezinárodní faktoring není všelék. Je to pouze účelný způsob, jak přesunout agendu spojenou s pohledávkami na třetí subjekt.

Překonávání bariér. Jaké specifické výhody jsou spojeny s mezinárodním faktoringem? Jde zejména o překonávání bariér.

První z nich souvisí s ohodnocením odběratele. Tato služba je běžná i u domácího faktoringu, ale přece jen zde existuje rozdíl. Ten spočívá v možnostech, jaké má klient pro ohodnocení zahraničního partnera. Na rozdíl od tuzemského partnera je obtížné a také finančně náročné získat skutečně objektivní informace. Faktor v rámci ohodnocení bonity odběratelů pomůže klientovi tyto problémy překonat. Zná neformální i formální zdroje informací, má přístup k obchodním a jiným registrům podnikání, sleduje lokální tisk, obvykle se dobře vyzná v daném odvětví a umí správně vyhodnotit získané informace. Mnohdy má i zdroje k neformálním informacím, které jsou často pravdivější než oficiální zprávy.

Druhou bariérou je překážka jazyková. I když je angličtina světovým jazykem číslo jedna, ne všichni odběratelé jsou ochotni touto řečí komunikovat, což souvisí i s vyjednávací pozicí jednotlivých stran. Jazykovou bariéru může faktor překonávat v malé míře. Pomoci může pouze v rámci správy a vymáhání pohledávek. Tyto činnosti provádí v daném jazyce. Klientovi tak ušetří prostředky na pracovní sílu, která by v cizím jazyce byla schopna telefonicky upomínat odběratele, vymáhat pohledávky písemně a zastupovat klienta u soudu.

Třetí překonanou bariérou je bariéra místních zvyklostí. Těmi nejsou pouze pravidla chování v dané společnosti, ale i odlišný politický, správní a právní systém. Místní zvyklosti mohou být významnou překážkou při prvním upomínání pohledávky. Každá země (ostatně dokonce i každé odvětví) má specifická pravidla pro formu vymáhání a specifické jazykové obraty, jak upomínku vyjádřit. Nedodržení těchto formálních společenských pravidel může způsobit neporozumění a narušit dobré obchodní vztahy. Faktor obvykle dobře zná místní zvyklosti, které se týkají vymáhání pohledávek.

Vyšší cena a citlivá data. Pokud je nutno pohledávku vymáhat u soudu, představuje to pro exportéra většinou vysoké náklady spojené se zahraniční právní službou, případně s nastudováním zahraniční právní úpravy daného problému. Faktor má pro vymáhání zahraničních pohledávek mnohem účinnější prostředky. Často bývá napojen na síť právních kanceláří, disponuje právníky, kteří jsou odborníky v mezinárodním obchodě a znalost lokální právní úpravy je pro ně samozřejmostí. Je také potřeba připomenout, že odběratel se může ocitnout i v situaci úpadku. Samotný exportér mnohdy jeho úpadek včas nezachytí a neuplatní pohledávku v úpadkovém řízení. Faktor je lépe připraven pro sledování prohlášených konkurzů a je schopen úpadek odběratele včas podchytit.

Tyto výhody jsou velkou pomocí zejména pro malé a střední firmy, a to ze samotné podstaty jejich podnikání. Pro malé a střední firmy je typická orientace na klíčové oblasti podnikání, na růst a získávání lepší pozice na trhu. S tím je spojena i určitá chaotičnost podnikání a získávání služeb z vnějších zdrojů (outsourcing). Tyto firmy nemají většinou kapacitu pro vymáhání pohledávek z vlastních zdrojů a trpí nedostatkem provozního kapitálu.

Je nicméně slušné upozornit i na nevýhody faktoringu. Jako první můžeme jmenovat jeho vysokou cenu. Ta odpovídá celému balíku služeb, který klient faktoringové společnosti získá. Proto je na každém podniku, aby zvážil, zda jsou pro něj nabízené služby výhodné a zda je ochoten za tyto služby cenu faktoringu zaplatit. Cena se skládá ze dvou částí - faktoringového poplatku a úroku. Faktoringový poplatek je fixní a obsahuje úhradu za výdaje spojené se správou pohledávek. Úrok z profinancování se odvíjí od mezibankovních sazeb, je vypočítán p. a. za dobu profinancování z profinancované částky.

Další nevýhodou je fakt, že faktor je obeznámen s citlivými obchodními informacemi. Faktor zná všechny odběratele, jichž se faktoring týká, včetně vývoje objemu jejich pohledávek a frekvence plateb, často je obeznámen i s uzavřenými obchodními smlouvami.

S tímto faktem se pojí další možná nevýhoda, a to možný negativní dopad na dodavatelsko-odběratelské vztahy. Ne všichni odběratelé souhlasí se změnou osoby věřitele a s předáním citlivých obchodních informací třetí osobě - faktoringové společnosti.

Mezinárodní faktoring je přes tyto nevýhody významnou pomocí pro malé a střední exportéry, kteří se snaží proniknout na nové trhy. Postoupení pohledávek je jistou formou outsourcingu, která řeší nedostatek kvalitních podnikových pracovníků zabývajících se exportními pohledávkami. Mezinárodní faktoring umožňuje podniku koncentrovat se na klíčové činnosti podniku. Za pomoci profinancování pomáhá malému a střednímu exportérovi vyhovět požadavkům odběratelů na obchodní úvěr a uspět na náročném trhu odběratele.
Související