Je běžnou praxí, že podniky vysílají své zaměstnance do jiného státu na přechodnou dobu k plnění pracovních úkolů. V takovém případě dochází k prolnutí úprav volného pohybu osob a volného pohybu služeb. Například český podnik vyšle svého zaměstnance do Rakouska za účelem instalace zařízení, které tento podnik prodává rakouskému zákazníkovi, a k následnému zaškolení personálu, jenž bude zařízení obsluhovat. Zatímco takto vyslaní zaměstnanci, kteří jsou občany nynějších zemí EU, požívají práva srovnatelná právům vyplývajícím z volného pohybu osob, ve vztahu k České republice budou i po vstupu do EU platit některá omezení. Poskytování služeb bude sice po vstupu České republiky do EU pro české občany a podniky v zásadě plně liberalizováno, Německo a Rakousko si však vyjednaly přechodné období, pokud jde působení zaměstnanců českých podniků na svém území. Na základě Přístupové smlouvy jsou tyto země oprávněny ponechat v platnosti restriktivní opatření, pokud jde o přístup k zaměstnání zaměstnanců českých podniků v oblasti služeb. Tato omezení lze nicméně použít pouze ve vztahu k taxativnímu výčtu odvětví služeb:

Pro Německo: určité služby v oblasti stavebnictví; čištění budov, zařízení a dopravních prostředků a činnosti v oblasti dekorace interiérů.

Pro Rakousko: činnosti v rostlinné výrobě; terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch; řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a stavebního přírodního kamene; výroba kovových konstrukcí a jejich dílů; určité služby v oblasti stavebnictví; pátrací a ochranné činnosti; čištění budov, zařízení a dopravních prostředků; činnosti související se zdravotní péčí a sociální péče bez ubytování.

Ve vztahu ke službám, které nejsou obsaženy ve výše uvedeném seznamu, a ve vztahu k ostatním členským zemím mimo Rakousko a Německo mohou být zaměstnanci českých podniků vysíláni do ostatních zemí EU bez omezení, tj. využívat všech práv, která jsou přiznávána občanům nynějších členských států.

Již nyní mohou být k provedení nebo dokončení díla pro německého zákazníka vysláni do Německa zaměstnanci českého podniku, který je zhotovitelem díla. V tomto směru existuje mezi SRN a ČR mezistátní dohoda (www.mpsv.cz). Na jejím základě je českým zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru u českého zaměstnavatele, vydáváno v Německu povolení k pobytu. Jeho délka se řídí dobou nezbytnou k provedení nebo dokončení díla, zpravidla na dva roky.

Související