Proces likvidace byl měl být využíván. Obecně je zapotřebí, aby firmy svou špatnou ekonomickou situaci řešily primárně takto, a nikoliv prostřednictvím konkurzu, který je spojen logicky s nižším uspokojením věřitelů. V rámci likvidace by pohledávky věřitelů měly být zásadně zcela uspokojeny. Je tak namístě se ptát, zda česká právní úprava likvidace odpovídá těmto požadavkům.

Odpověď není bohužel zcela pozitivní. Proces likvidace je spojen s řadou praktických, administrativních i právních komplikací a nedostatků, od začátku je značně formalizován. Zahajuje se rozhodnutím o vstupu společnosti do likvidace ve formě notářského zápisu. Uvedené se zapisuje do obchodního rejstříku a společnost od té chvíle používá svůj název s dodatkem „v likvidaci“. Současně je jmenován likvidátor, který je povinen zajistit sérii daňových a účetních povinností. Zároveň je začátek likvidace oznamován známým věřitelům a poměrně byrokraticky navíc zveřejňován v obchodním věstníku. Likvidátor nadto koná kroky ve vztahu k celé řadě orgánů státní správy.

V průběhu likvidace likvidátor poměrně neformálně zpeněžuje likvidační podstatu, řeší soudní spory, uplatňuje a vymáhá pohledávky, vypořádává veškeré právní vztahy. Jakmile je vše vypořádáno, vyhotoví konečnou zprávu s návrhem na použití likvidačního zůstatku. Ta podléhá schválení příslušným orgánem, v případě akciové společnosti opětovně ve formě notářského zápisu. Pak likvidátor plní další daňové a účetní povinnosti a obstarává souhlas správce daně s výmazem společnosti. Zároveň je s příslušným archivem povinen řešit případnou archivaci dokumentů. Po skončení likvidace je ještě nutný výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Už z tohoto základního přehledu je patrné, že likvidace klade vysoké nároky na likvidátora, je časově náročná, spojená s nemalými finančními náklady a právně poměrně složitá. Důsledkem mimo jiné je, že zejména u menších společností ponechávají společníci formálně existující neaktivní společnosti zapsané v obchodním rejstříku.

Zákonodárce by tak měl zvážit možnosti zjednodušení a debyrokratizace procesu likvidace firem.

Autor je zakladatelem společnosti Sniehotta a Vajda Legal a Ekonom Legal Garant pro korporátní právo

Související