Velice jednoduše lze svěřenský fond označit za účelově osamostatněný majetek bez právní subjektivity sloužící k stanovenému účelu. Svojí povahou se blíží nadacím, oproti nadacím však není právnickou osobou a lze jej založit i za jiným nežli veřejně prospěšným či dobročinným účelem.

 

Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. K takto oddělenému a nezávislému vlastnictví vykonává vlastnická práva vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce.

 

Majetek ve svěřenském fondu však není vlastnictvím správce, zakladatele ani osoby, jíž má být z fondu plněno (tzv. obmyšlený). Fond může být zřízen pro naplňování soukromého anebo veřejného účelu. Soukromý svěřenský fond slouží k prospěchu určité osoby nebo na její památku. Lze jej zřídit i za účelem investování pro dosažení zisku, který může být následně rozdělen mezi zakladatele, zaměstnance, společníky či jiné osoby.

 

Obmyšleného určí zakladatel, a pokud tak neučiní, jmenuje obmyšleného a určí mu plnění ze svěřenského fondu správce z okruhu osob vymezených statutem fondu. Svěřenský fond lze zřídit i za účelem veřejným k naplňování kulturních, vzdělávacích, vědeckých, dobročinných či jiných podobných účelů. Oproti soukromým fondům jej nelze založit výlučně za účelem dosahování zisku nebo provozování závodu.

 

Jana Buršíková
advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners
Partner rubriky

Archiv sloupků k rekodifikaci najdete na adrese Ekonom.cz/rekodifikace

Související