Definice koučinku od jednoho z jeho zakladatelů Timothyho Gallweye zní V = P - I . Výkon (V) rovná se Potenciál (P) minus Interference/rušivé vlivy (I). Co se dá dělat, pokud není výkon dostatečný? Tradiční metody říkají: "Je třeba zvýšit potenciál (P), dodejme know-how, dovednosti a pracujme na pozitivních postojích."

Tento přístup vede k tomu, že se lidé ve firmách cítí "přeškoleni". Nové poznatky plně nevyužívají. Koučové naproti tomu říkají: "Vše, co potřebujeme, máme v sobě. Jediné, co musíme, je snížit bariéry, které nám brání využít naplno naše know-how, zkušenosti, dovednosti atd." Nejvyužívanějším nástrojem při výkonovém koučování bývá metoda GROW (Sir John Whitmore - kniha Koučování).

Koučink může firma využít ve třech základních oblastech. Jako účinný nástroj rozvoje jednotlivců i týmů. Dále může sloužit manažerům jako efektivní styl vedení. Třetí oblastí je změna hierarchické firemní kultury na kulturu - koučovací. Taková firma se obvykle stává nehierarchickou, konkurenceschopnou, motivující a inovativní.

1 - Nástroj rozvoje jednotlivců i týmů

Ze zpětné vazby jednotlivce nebo týmu vyplývá určitá potřeba rozvoje konkrétní dovednosti. Tuto potřebu můžeme naplňovat řadou nástrojů. Klasickým školením na dané téma, mentoringem, samostudiem, imitací zkušených nebo koučinkem. V tomto případě hovoříme o koučinku jako rozvojovém nástroji. Jde o využití koučovacích dovedností, které můžete buď "nakoupit" v podobě externích koučů, nebo je můžete rozvinout u vlastních zaměstnanců (interní koučové). Jedná se o "čistý koučink". Kouč využívající koučovací proces podporuje klienta na cestě k cíli. Jedná se o cíle klienta (nebo organizace - nadřízeného, které klient předem schválil), nikdy ne o cíle kouče. Kouč neradí, nehodnotí, nekritizuje ani nechválí, nevyjadřuje vlastní názor. Nemá vliv na okolí klienta. Pomáhá klientovi nalézat potřebné zdroje a nejlepší cesty ke splnění jeho cílů. Kouč není s klientem spojen jiným vztahem než kouč-klient. Výsledky lze očekávat v řádech měsíců.

2 - Koučovací styl vedení, manažerská kompetence

Jedna z klíčových rolí manažera je rozvoj podřízených. Kromě rozvoje klasických dovedností, kdy může manažer využít dovednost koučování (ad 1) často pracuje s komplexnějšími oblastmi jako je například samostatnost, zodpovědnost, kreativita, práce se změnou a nejistotou, kritické myšlení atd. V těchto situacích může dovednost koučování pomáhat, ale vzhledem k šíři těchto oblastí je nutno mluvit spíše o změně přístupu manažera, o jiném stylu vedení. Koučovací styl vedení lze stručně charakterizovat jako systematickou, dlouhodobou podporu základních principů koučování DUO - Důvěra, Uvědomění, Odpovědnost. Manažer, který věří v potenciál k rozvoji a dává to najevo, podporuje schopnost neposuzujícího pozorování - zvyšuje uvědomění podřízeného a motivuje k zodpovědnosti, vede koučovacím způsobem. Přínosem je dynamický růst jeho podřízených a vysoké využití jejich potenciálu. Jedná se tedy o "koučovací manažerský styl". Je zásadně odlišný od pozice čistého kouče. Manažer využívající koučovací přístup je většinou sám zainteresován na splnění cílů svých podřízených. Musí jasně formulovat vlastní názor, někdy musí hodnotit a může ovlivnit okolí svých podřízených. Výsledky lze očekávat v řádech měsíců až let.

3 - Koučovací firemní kultura

Vzniká plošnou změnou stylu vedení v koučovací styl vedení a tím, že jsou principy DUO uplatňovány nejen jednotlivci, ale i týmy a odděleními dochází ke komplexní změně firemní kultury. V takové změně jsou dotčeny všechny základní charakteristiky jako klíčové hodnoty firmy, normy chování, styly řízení a vedení, organizační uspořádání, atmosféra atd. Světovým příkladem je společnost Semco Ricarda Semlera se svým pětadvacetiletým kontinuálním růstem. Výsled-ky takové změny lze očekávat v řádech let.


Firemní praxe


Z praxe ze společností, se kterými spolupracujeme v oblasti koučinku, vyplývá, že v malých společnostech je nejvyužívanější aplikace manažerský koučovací přístup s kombinací vzdělávání v koučinku pro klíčové lidi ve firmě. Majitelé malých společností díky absolvování kurzů zaměřených na koučovací styl vedení získají kvalitní know-how, které jim pomáhá při tvorbě firemních vizí, strategií, dlouhodobých plánů a při práci s týmy či podřízenými. Vybraným zaměstnancům v případě potřeby poskytnou vzdělání v otevřeném kurzu zaměřeném na manažerský koučovací přístup.

Středně velké společnosti v externích kurzech vzdělají zástupce HR, kteří získají dostatečné know-how, aby v případě potřeby zastoupili roli interních koučů. Většinou se jedná o 1-2 zaměstnance, kteří se vzdělají v rámci otevřených programů. V případě vzdělávání manažerů v koučovacím přístupu využívají více formu firemních kurzů. Vyberou 8-12 manažerů a s pomocí externích lektorů jim poskytnou kurz na manažerský koučovací přístup. Střední firmy také využívají týmový koučink s externím koučem. Ve většině případech jde o skupinu složenou ze zástupců top managementu při plánování dlouhodobých firemních strategií, obchodních plánů atd. Pro top management využívají externí kouče.


Koučink jako investice


Změňte přístup ke vzdělávání vašich zaměstnanců a berte koučink jako investici, která se má společnosti i zaměstnancům dlouhodobě vyplácet. Máte tyto možnosti:

Akreditovaný Business Performance Coach - určený manažerům, kteří chtějí obohatit svou manažerskou práci o koučovací styl vedení. Kurz je kombinován s praktickými nácviky a týmovým koučinkem. Kurz je akreditován MŠMT. Začínáme 25.1.2011, 5 modulů (1x3 dny, 4x2 dny), končíme v květnu 2011.

Akreditovaný interní profesionální kouč - určený všem interním koučům, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci, či začínajícím koučům ve firmách. Kurz praktickými nácviky a širokým know how připraví kouče na jejich specifickou roli nejen profesně, ale nabízí možnost připravit si marketingové strategie v rámci firemní prezentace interního koučinku. Kurz je akreditovaný MŠMT. Začínáme 28.2.2011, 4 moduly (3x3 dny, 1x2dny). Končíme v červnu 2011.

Koučink - Věda i umění - kurz určený zájemcům se zkušenostmi z koučinku o prohloubení svých dosavadních znalostí a dovedností na mezinárodní úroveň. Jak interním koučům, tak manažerům a externistům. Kurz je akreditovaný ICF. Cílem kurzu je v 16ti dnech naučit koučovat transformačními technikami umožňujícími klientovi hlubší posun v jeho cílech. Začínáme 19. března, 4 moduly (4x4 dny), končíme v červnu 2011

NLP Practicioner - Certifikace NLP odborníka poskytuje základy schopností NLP a koučování, uvádí účastníky do magie spojení mezi jazykem a lidským nervovým systémem. Kurz je akreditován ICF. Cílem kurzu je ve 12 dnech naučit účastníky prohloubit komunikační dovednosti umožňující lépe pochopit a ovládat jednání, návyky, postoje atd. Začínáme 26. května, 4 moduly (4x3 dny), končíme v říjnu 2011.


Konkrétní využití koučinku ve firemním prostředí je vždy originálem, stejně jako je originálem každá firma. Přesto však lze stručně shrnout tři základní oblasti aplikace koučování, které nejsou závislé na velikosti organizace.


Lenka Zelingrová, výkonná ředitelka, Koučink Centrum, s.r.o.

Související