Podle ornitologického průzkumu se v areálu vyskytuje 58 druhů ptáků, z nichž 20 patří mezi zvláště chráněné druhy. Před výstavbou automobilky přitom žilo v dané lokalitě jen 17 druhů ptáků, většinou těch nejběžnějších.

Dnes v areálu TPCA hnízdí například kriticky ohrožený strnad luční, stejně tak jako silně ohrožený konipas luční či rákosník velký. V automobilce dále vznikla početná početná kolonie ohrožených koroptví. Ornitologové oceňují také početnou populaci skřivana polního či čejky chocholaté.

Ptáků by v TPCA mohlo být ještě mnohem více, kdyby zvláště mláďata netrpěla sečí travin. Řešením jsou ovečky, které by nahradily sekačky - jen by ta užitečná zvířata nesměla vbíhat do testovací dráhy. To by ovšem firma měla zvládnout, protože zajíců už je v areálu také docela dost.

Jenže v tomto případě jde o jeden izolovaný průmyslový areál v Polabí, který obklopují intenzivně obdělávaná pole, a v němž zůstaly velké zelené plochy s odvodňovacími příkopy a tůňkami. Prostor je navíc obehnán plotem, který skýtá ochranu před některými predátory a částečně i před člověkem; proto si ptáci automobilku oblíbili.

Zoologické oživení podobných průmyslových lokalit by ovšem nemělo svádět k myšlence, že se o ochranu krajiny nemusíme starat a že pokračující výstavba gigantických skladových hal je vlastně v pořádku.

Loňský rok byl z pohledu výstavby logistických areálů rekordní a také letos Česko přichází o statisíce metrů čtverečních půdy. Stav v okolí velkých měst už je doslova zoufalý. Zastavěnost a fragmentace krajiny vážně ohrožují živočichy, kteří přicházejí o možnost migrovat, přijímat potravu a rozmnožovat se.

Při každých povodních se navíc ukazuje, že vybetonování krajiny může mít katastrofální dopady i na lidské osudy, ale sotva voda opadne, vesele betonujeme dál. Je asi záslužné připomínat, že před 25 lety strádalo obyvatelstvo smogem, ale ještě záslužnější by bylo pokusit se zastavit ekologickou pohromu, jež se před našima očima odehrává právě teď.

Související